Meghívó

  • létrehozva: 2020. 06. 18.
  • frissítve: 2020. 06. 18.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában (a mellékletek pótanyagként kerülnek kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenysége tárgyában

BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenysége tárgyában

JAVASLAT az iskola- és ifjúságorvosi ellátásra kiírt pályázat elbírálása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött I. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tárgyában(

BESZÁMOLÓ a 2019. évi bornapi elszámolás tárgyában

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója alapján

JELENTÉS a 2020. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve módosítására

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkatervére

JAVASLAT Mór Zrínyi u. 307/2 hrsz-ú közterületből területrész vásárlása iránti kérelem tárgyában

JAVASLAT Mór Virág és Jegenye utcai ingatlanok értékesítése tárgyában

JAVASLAT móri helyijárat buszmegállójának áthelyezési kérelme tárgyában

JAVASLAT a 34/2020. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezése és a polgármester 2020. évi szabadságolási terve tárgyában  (pótanyagként kerül kiküldésre)

Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

További hírek:

Meghívó

általános | 2020. 08. 07.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 18. (kedd)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Tájékoztató a Depónia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat megváltozott nyitva tartásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. augusztus 24., hétfőtől a SZÉKESFEHÉRVÁRI személyes ügyfélszolgálati irodánk (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) nyitva tartása az alábbiakra módosul:

FELHÍVÁS-bérlakásban élők pénzbeli támogatása móri lakosok részére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2020. (VIII.4) önkormányzati rendelete alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek enyhítésére Mór város közigazgatási területén bérlakásban élők szociális biztonságának megőrzése érdekében lakhatást segítő támogatást nyújt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

MÓR, VIRÁG UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2020. 07. 31.

MÓR, VIRÁG UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

HIRDETMÉNY

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Virág utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint maximum 5,5 m-es építménymagasságú, oldalhatáron álló épület helyezhető el, a terület maximális beépíthetősége 30%, a területen a zölddel való fedettség 40%.

Az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Hrsz Terület nagyság (m2) Kikiáltási érték Ft (bruttó)
2153/30 1033 8.222.000
2153/31 1032 8.222.000
2153/32 1003 7.984.000

A licitösszeg emelésének mértéke 100.000,- Ft, (licitküszöb)

A nyertes licitálóval a licit napjától számított 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. A szerződéskötést követően az önkormányzat megkeresi a Magyar Államot az őt megillető elővásárlási jog kapcsán. A szerződés csak a nemleges nyilatkozat birtokában, vagy 35 napos válaszadási kötelezettség letelte után lesz hatályos. Az ingatlan vételárát a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül egy összegben kell megfizetni.

Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes licitáló a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant.

Az adásvételi szerződésben az ingatlan beépítésére vonatkozóan az alábbi kikötések kerülnek rögzítésre:

  • a tulajdonost terhelő beépítési kötelezettség melynek időtartama: a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 év,
  • a beépítési kötelezettség elmulasztása esetén a vevőnek kötbért kell fizetni, melynek mértéke az ingatlan vételárának 5%-a minden késedelmes év után
  • az önkormányzat a közművek kiépítését (elektromos áram, gáz, víz, szennyvíz) a szolgáltatóktól megrendelte, azok kiépítése 2020. december 31-ig várható,
  • elidegenítési tilalom bejegyeztetése a beépítés biztosítására

A liciteljárás eredménye ellen nincs jogorvoslatnak helye.

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására 1.000.000,- Ft foglalót (bánatpénzt) a liciteljárás meghirdetőjének az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-76354634 számú számlájára a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig be kell fizetnie ingatlanonként. A foglaló befizetéséről szóló igazolást a jelentkezéshez mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonrendeletében - 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet - a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes ajánlattevő bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a liciteljárást követően – a nyertes licitáló kivételével – a licitálóknak 15 napon belül vissza kell téríteni, avagy a licitáló másik ingatlanra vonatkozóan kérheti a foglalót figyelembe venni.

Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a bánatpénzt befizette a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig.

A liciteljáráson történő részvételre, a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat tartalmazó felhívás a „JELENTKEZÉSI ÉS NYILATKOZATI LAP”-pal együtt a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján átvehető.

A liciteljárásra történő jelentkezést a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. számú iroda) kell leadni 2020. augusztus 18-án 16:00 óráig. A liciteljárásra a Móri Polgármesteri Hivatal (Mór, Szent István tér 6.) emeleti Kistermében 2020. augusztus 19-én 14:00 órakor kerül sor.

A kiíró az ajánlati felhívást a liciteljárás kezdetéig egyoldalúan visszavonhatja.