Gépjárműadó

 • létrehozva: 2017. 02. 15.
 • frissítve: 2020. 08. 14.

A gépjármű-adóztatás 2004. január 1. óta a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által vezetett járműnyilvántartás adatai alapján történik. 

Bejelentési kötelezettség különösen az alábbi ügytípusoknál van: adómentesség igazolása, mentesség megszűnése, gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén.

Az adó alanya, az adó fizetésére kötelezett:

 • Az, aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabály alapján, de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül  bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától nem minősül adóalanynak.
 • Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az adó alanya az, akit az év első napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként vagy üzembentartóként bejegyeztek.

Adókötelezettség kezdete:

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától
 • "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásától.

Az adó alapja:

 • Személyszállító gépjármű (ideértve a motorkerékpárt) esetében - kivéve az autóbuszt - a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.
 • Autóbusz, lakókocsi és lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege
 • Tehergépjármű esetében: a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetőség (raksúlya) 50 %-ával
 • Nyergesvontató esetében 2016. január 1-től a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke:
Személyszállító gépjármű esetén:

 • Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW
 • Légrugóval rendelkező  autóbusz, nyergesvontató illetve tehergépjármű esetében:
 • 850 Ft/100 kg.
 • Légrugóval nem rendelkező autóbusz, nyergesvontató illetve tehergépjármű esetében: 1.380 Ft/100 kg.

 
 Adómentességben részesül többek között:

 • Kérelemre mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő  közeli hozzátartó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab  - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi szolgálgatásra és személygépkocsis személyszállításra használt -  személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 
 • Nyilatkozat alapján az egyesület és az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, ha a tárgyévet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának társasági  adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • A költségvetési szerv, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű.
 • Nyilatkozat alapján adómentes az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.
 • Környezetkímélő gépkocsi (2016. január 1-től). Ezen gépjárművek környezetkímélő osztálya:  "5E"  ,  "5P"  ,  "5N"  , "5Z"

Befizetési határidők:
I. félévi adó: március 15. 
II. félévi adó: szeptember 15, 
Év közben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint

A befizetés módja: készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekk), átutalással a 11600006 - 00000000 - 76355099 számú számlaszámra, vagy bankkártyával az E-Önkormányzat Portálon ügyfélkapus azonosítással.
A gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adója esetében lehetőség van az I. és a II. félévi adó összegének csoportos beszedési megbízás keretében történő megfizetésére.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv.
 • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

Az ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda
(Tel.: 22/560-825)

E-mail: ado@office.mor.hu    
Ügyintéző: Hartvichné Schmidt Hajnalka

Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
pénteken: 8.00 - 13.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában térítésmentesen beszerezhető.

Elektronikus ügyintézési lehetőség az E-Önkormányzat Portálon.