Pályázati felhívás - vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 • létrehozva: 2024. 04. 11.
 • frissítve: 2024. 04. 11.
Pályázati felhívás - vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 

Mór Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet betöltésére.

 

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Mór Városi Önkormányzat V. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetében (Mór V. számú körzet, valamint Csókakő közigazgatási területe) háziorvosi, valamint iskola- és ifjúságorvosi, feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

A praxis ellátásának módja:

A móri 070090058 SZEAK kódú, V. számú vegyes háziorvosi, és iskola- és ifjúságorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel

Munkavégzés helye:

Fejér Megye, 8060 Mór Kórház u. 21.
8074, Csókakő, Kossuth utca 70.

Pályázati feltételek:

 • a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelő képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező,
 • a praxis vállalkozási formában való működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
 • munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Működés megkezdésének legkorábbi időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély véglegessé válását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton a pályázatnak Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével vagy személyesen (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ

 • a nyertes pályázóval Mór Városi Önkormányzat és Csókakő Községi Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, Mór Városi Önkormányzat szükség esetén szakember bérlakást biztosít a lehetőségek függvényében.
 • a háziorvosi körzetre jutó ellátandó lakosságszám: 3110 fő
 • a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Horváth Éva aljegyző, humánügyi irodavezető nyújt a +36 20 371 6250-es telefonszámon

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

• Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján (https://alapellatas.okfo.gov.hu)
• Mór Városi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.mor.hu)

További hírek:

Meghívó

általános | 2024. 05. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a GYURKAMION Belföldi és Nemzetközi Fuvarozó Kft. (székhelye: 8060 Mór, Hammerstein u. 7.) kérelme alapján a Mór, Hammerstein u. 7. szám alatti, 2146/26 hrsz alatti telephelyen tervezett 5 tonna/nap kapacitás feletti fémhulladék gyűjtési tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közlemény a csatolmányban olvasható.

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása