Közigazgatási és Szociális Iroda

 • létrehozva: 2016. 06. 20.
 • frissítve: 2018. 03. 29.

I. A Közigazgatási és Szociális Iroda felépítése

1. A Közigazgatási és Szociális Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Móri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint költségvetési szerv belső szervezeti egységeként működik. Az Iroda vezetését a jegyző által e feladattal megbízott irodavezető látja el.

2. Az Irodában az irodavezető és 4 - az irodavezetőnek alárendelt - ügyintéző látja el feladatait az alábbi munkakörök szerint:

a) irodavezető,

b) anyakönyvvezető,

c) szociális ügyintéző,

d) hatósági ügyintéző,

e) hatósági és hagyatéki ügyintéző,

 

II. Az Iroda általános és speciális feladatai

Az Iroda általános feladatait a Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, speciális feladatait jelen ügyrend III. fejezete tartalmazza.

III. Munkakörökre lebontott feladat- és hatáskörök

1. Az Iroda feladatait öt különböző munkakörben látják el az iroda dolgozói. A feladatok a munkaköröknek megfelelően az alábbiak szerint oszlanak meg:

1.1. Irodavezető

 1. közvetlenül irányítja, szervezi és szakmailag segíti az Iroda dolgozóinak munkáját, gondoskodik az Iroda feladatainak ellátásáról, koordinálja és megszervezi azok végrehajtását;
 2. biztosítja az Irodán belül a munkarend betartását, a hivatal más részlegeivel való koordinációt és rendszeres kapcsolattartást, gondoskodik a munka folyamatos viteléről, a távollevők helyettesítéséről;
 3. felügyeli, illetve részt vesz a társhatóságoktól, illetve más hivatalos szervektől érkezett megkeresésekre történő válaszadásban, szükség esetén környezettanulmányok készítésében;
 4. kialakítja az együttműködést mindazon szervekkel, szervezetekkel, amelyek működése szorosan kapcsolódik az iroda feladataihoz;
 5. ellátja az Iroda dolgozóinak személyi ügyeivel kapcsolatos, munkakörébe tartozó feladatokat, úgymint jelenléti ívek ellenőrzése, szabadságolási terv elkészítése, szabadság engedélyezés, munkaköri leírások elkészítése, teljesítményértékelés TÉR rendszerben történő elkészítése, célfeladatok kitűzése;
 6. közreműködik a választások előkészítésével és lebonyolításával összefüggő Irodát érintő feladatok megszervezésében, összehangolásában és végrehajtásában;
 7. részt vesz a képviselő-testület, a társulási tanácsok és – igény szerint – az egyéb bizottságok ülésein, segíti a képviselő-testület, a társulási tanácsok, a bizottságok és a tisztségviselők munkáját;
 8. gondoskodik a képviselő-testület és a társulási tanácsok üléseire készítendő, Irodát érintő előterjesztések kidolgozásáról;
 9. felülvizsgálja a képviselő-testület és a társulási tanácsok üléseinek Irodát érintő anyagait és a döntések tervezeteit, közreműködik a véglegesítésben, határozati javaslatok és rendelet-tervezetek kialakításában;
 10. figyelemmel kíséri, illetve az Iroda feladatkörét érintő kérdésekben szervezi a testületi és a társulási tanácsi határozatok végrehajtását és biztosítja, hogy a végrehajtás helyzetéről a testület és a társulási tanácsok rendszeres tájékoztatást kapjanak;
 11. szervezi a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseinek előkészítését, az anyagok összeállítását és leadását, részt vesz az előterjesztések kidolgozásában;
 12. felülvizsgálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseinek anyagait és a döntések tervezeteit, közreműködik a véglegesítésben és a határozati javaslatok kialakításában;
 13. szervezi a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, valamint a határozatok szerkesztését, gondoskodik a határozatok érdekeltekhez való továbbításáról;
 14. figyelemmel kíséri, illetve szervezi a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatainak végrehajtását és biztosítja, hogy a végrehajtás helyzetéről a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai rendszeres tájékoztatást kapjanak;
 15. panaszbejelentések, birtokvédelmi ügyek intézése;
 16. gondoskodik az Irodát érintő statisztikai jelentések határidőre történő elkészítéséről;

 

1.2. Anyakönyvvezető

1.2.1. anyakönyvi igazgatási feladat-és hatáskörök:

 1. folyamatosan végzi az elektronikus anyakönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat; kezeli az anyakönyvi irattárat és gondoskodik a papíralapú anyakönyvek és névjegyzékek őrzéséről és a bejegyzések lezárásáról;
 2. ellátja az anyakönyvi kivonatokkal, adatszolgáltatásokkal, hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos feladatokat és az elektronikus anyakönyvi rendszer által generált adatrögzítési feladatokat;
 3. ellátja a születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset és válás anyakönyvezésével kapcsolatos feladatokat és igazolást ad ki az anyakönyvezés elhalasztásáról;
 4. közreműködik a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési és a családi eseményeken;
 5. átvezeti az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban rögzített változásokat a központi nyilvántartáson;
 6. elvégzi a névváltoztatással kapcsolatos anyakönyvezési feladatokat;
 7. felveszi és rögzíti az elektronikus anyakönyvi rendszerben az apai elismerő nyilatkozatról szóló jegyzőkönyvet és intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket;
 8. ellátja az állampolgári eskütétellel kapcsolatos feladatokat és közreműködik a honosítási ünnepségen;

1.2.2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok;

1.2.3. választások előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok.

 

1.3. Szociális ügyintéző

 1. ápolási céllal nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés;
 2. lakásfenntartási célú települési támogatás, lakbértámogatás iránti kérelmek vizsgálata, döntések előkészítése;
 3. települési támogatási formák közül a meghatározott időszakra nyújtott és elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek, kamatmentes kölcsön formájában nyújtott és a temetési céllal nyújtott települési támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 4. gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással kapcsolatos kérelmek intézése;
 5. a munkakörébe tartozó szociális támogatások felhasználásáról a hozott határozatok alapján rögzíti az adatokat és nyilvántartást vezet (PTR);
 6. adósságkezelési célú települési támogatás iránti kérelmek felülvizsgálata, döntések előkészítése;
 7. köztemetéssel kapcsolatos eljárás lebonyolítása;
 8. munkakörébe tartozó ügyekben társhatóságoktól, illetve más hivatalos szervektől érkezett megkeresésekre válaszadás, szükség esetén környezettanulmány készítése;
 9. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos kérelmek vizsgálata, döntések előkészítése;
 10. felelős a munkaköréhez tartozó, a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott pénzeszközök kiadási előirányzatának betartásáért, szükség esetén kezdeményezi a pótelőirányzat igénylését az irodavezetőnél;
 11. helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtása, lebonyolítása, a kétévente esedékes felülvizsgálat lebonyolítása;
 12. a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Koncepcióinak 2 évenkénti felülvizsgálata;
 13. munkaköréhez tartozó előterjesztések vonatkozásában közreműködik a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseire anyagok előkészítésében, részt vesz a Bizottsági üléseken, közreműködik a Bizottság döntéseinek érintettekkel történő közlésében;
 14. fogadja a védett fogyasztói kérelmeket, előkészíti a védett fogyasztói igazolásokat;
 15. területét érintő statisztikai jelentéseket határidőre elkészíti.

 

1.4. Hatósági ügyintéző

 1. újszülöttek családjának támogatásával kapcsolatos kérelmeket felülvizsgálja, döntéseket előkészíti;
 2. első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának intézése;
 3. intézi a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat;
 4. a települési támogatási formák közül az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatással kapcsolatok kérelmek döntésre előkészítése
 5. munkakörébe tartozó előterjesztések vonatkozásában közreműködik a Képviselő-testület, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseire anyagok előkészítésében;
 6.  a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseire meghívókat kiküldi, részt vesz a Bizottsági üléseken, elkészíti az ülések jegyzőkönyveit, gondoskodik a döntések aláíratásáról, a Nemzeti Jogszabálytárba történő felterjesztés végett az ülésekről készült jegyzőkönyveket megküldi a szervezési ügyintézőnek, valamint közreműködik a Bizottság döntéseinek érintettekkel történő közlésében;
 7. Móri Többcélú Kistérségi Társulás Egészségügyi Bizottságának, valamint a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Szociális Bizottságának üléseire kiküldi a meghívókat, előterjesztéseket, az ülésekről jegyzőkönyvet készít, gondoskodik a határozatok aláíratásáról, a Nemzeti Jogszabálytárba történő felterjesztés végett az ülésekről készült jegyzőkönyveket megküldi a szervezési ügyintézőnek;
 8. gondoskodik a Szociális Kerekasztal üléseinek megszervezéséről és lebonyolításáról;
 9. vezeti a téli tűzifa osztás nyilvántartását;
 10. közreműködik az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás kiosztásának megszervezésében és lebonyolításában;
 11. munkakörébe tartozó ügyekben társhatóságoktól, illetve más hivatalos szervektől érkezett megkeresésekre válaszadás, szükség esetén környezettanulmány készítése;
 12. a munkakörébe tartozó szociális támogatások felhasználásáról a hozott határozatok alapján rögzíti az adatokat és nyilvántartást vezet (PTR);
 13. gondoskodik az Iroda dolgozói tekintetében a jelenléti ívek rendszerezéséről;
 14. vezeti a szabadság-nyilvántartást az Iroda dolgozóira vonatkozóan;
 15. területét érintő statisztikai jelentéseket határidőre elkészíti.

 

1.5. Hatósági és hagyatéki ügyintéző

1.5.1. Hatósági ügyek tekintetében:

 1. hatósági engedélyeztetés lebonyolítása bejelentés- és működési engedély- köteles kereskedelmi tevékenységek, valamint bejelentés- és telepengedély- köteles kérelmek benyújtása eseté;
 2. lebonyolítja a kérelemben folytatni kívánt tevékenység (ipari, kereskedelmi) engedélyezésével kapcsolatos eljárást;
 3. beszerzi a szükséges dokumentumokat, igazolásokat, megkeresi az illetékes szakhatóságokat, és bekéri a szakhatósági hozzájárulásokat;
 4. szükség esetén helyszíni szemlét tart, megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.
 5. bejelentésköteles tevékenység esetén igazolást állít ki, engedélyköteles tevékenység esetén határozatot és igazolást készít, melyet megküld az érintetteknek, az adatokról jogszabályban előírt tartalommal, naprakész nyilvántartást vezet. Gondoskodik arról, hogy a város honlapján, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján az aktuális nyilvántartás jelenjen meg.
 6. az engedély kiadását követően ellenőrizheti a személyi, tárgyi feltételek meglétét, a működés jogszerűségét.
 7. zenés-táncos rendezvények tartásával kapcsolatos ügyintézés.
 8. szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás lebonyolítása.
 9. vásár-, piactartás engedélyezési eljárását lebonyolítja.
 10. kivizsgálja a működéssel, telepekkel kapcsolatos panaszbejelentéseket.
 11. együttműködik a szakhatóságokkal, a módszertani intézmények képviselőivel, valamint az eljárásban közreműködő más hatóságokkal.   
 12. vadkár megállapítására irányuló eljárás lefolytatásában közreműködik.
 13. termőföld adásvételi szerződések, illetve haszonbérleti szerződések kifüggesztésével kapcsolatos kérelmek felülvizsgálata, jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtott kérelmek esetén az adásvételi, valamint haszonbérleti szerződések kifüggesztése, ezt követően iratjegyzék készítése. Egyéb kifüggesztési kérelmek teljesítése.
 14. intézi a növényvédelmi tevékenységgel, ezen belül a parlagfű és egyéb gyomnövény mentesítésével kapcsolatos ügyeket;
 15. nyilvántartást vezet a bejelentett méhcsaládokról;
 16. kezeli a bejelentett ebek nyilvántartását;
 17. elvégzi határidőre a területét érintő statisztikai jelentéseket.

1.5.2. Hagyatéki ügyek tekintetében:

 1. hagyatéki ügyekben a közjegyzői, illetve más államigazgatási szervek megkereséseinek intézése, hagyatéki leltár elkészítése.
 2. pénzintézetek, egészségbiztosítási pénztárak és egyéb adatszolgáltatás kérésére jogosult szervek halálesettel kapcsolatos megkereséseinek teljesítése.