Helyi iparűzési adó 

 • létrehozva: 2016. 10. 19.
 • frissítve: 2023. 04. 27.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által 2022. decemberben kiadott tájékoztatóban foglaltakat kiegészítve, a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával kapcsolatban az alábbiaktól tájékoztatjuk Önöket.

Az adózó a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Kincstár által az illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB), mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben[1] foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklete és a Hirdetmény[2]) alapján történik. Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját megelőző (T-1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

Mór, 2023. április 20.

[1] Üzleti Feltételek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozóan

[2] Hirdetmény a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb költségekről, valamint ezek és a kamatok elszámolási rendjéről, továbbá a deviza-árfolyamrésről

https://www.mnb.hu/penzforgalom/az-mnb-mint-bank-bankszamla-vezetesi-szo...

TÁJÉKOZTATÓ

KISVÁLLALKOZÁSOK EGYSZERŰSÍTETT ADÓZÁSÁRÓL

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2023. évtől jelentősen módosította a helyi adózásról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel a módosítással jelentős mértékben egyszerűsödött a helyi iparűzési adó a kisvállalkozások számára.

A Módtv. 2023. évtől bevezette a kisvállalkozó fogalmát:

Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint. (Ha a vállalkozás működési ideje nem érte el a 12 hónapot, akkor ezen értékhatárt időarányosítani kell.)

2023. évtől az egyszerűsített adóztatást bármely vállalkozói csoport választhatja, például magánszemély, társas vállalkozás is.

Fontos azonban kiemelni, hogy az a kisvállalkozó, aki/amely az egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem lesz jogosult a Htv. 39/A. § (11) bekezdése alapján.

A Módtv. három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén - napi időarányosítással - kisebb a bevételi sáv összege is.

Eszerint a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó adóalap, valamint az éves iparűzési adó:

bevétel* adóalap iparűzési adó 2 %-os adómértékkel
0-12 millió Ft 2,5 millió Ft       50 000 Ft
12-18 millió Ft 6 millió Ft 120 000 Ft
18-25 millió Ft (kereskedő átalányadózó esetén 120 millió Ft) 8,5 millió Ft 170 000 Ft

*bevétel: az SZJA törvény hatálya alá tartozók (egyéni vállalkozó tételes költségelszámolással, átalányadózó)

               esetén az SZJA törvény szerinti bevétel

               egyéb esetben: a Htv. szerinti nettó árbevétel (KATA-alany esetében a KATA törvény szerinti bevétel)

Az egyszerűsített iparűzési adózás lényegi elemei 2023. évtől:

 • három módszert vált fel (KATA-alanyokra vonatkozó tételes adóalap; átalányadózókra vonatkozó egyszerűsített adóalap, max. 8 millió forint árbevételt elérők adóalapja)
 • KIVA-alanyokra vonatkozó módszer marad (KIVA alap 1,2-szerese az adóalap)
 • differenciált, tételes adóalap településenként
 • évi egyszeri adó(előleg)fizetés az adóév május 31-ig
 • nincs adóalap-megállapítás
 • főszabály szerint nincs bevallási kötelezettség (sem előlegbevallási kötelezettség)
 • nincs adóalap-megosztás
 • teljes adóévre, minden érintett településre azonosan választható adóév május 31-éig

Az egyszerűsített iparűzési adózás belépési és kilépési szabályai:

belépés:

 • főszabály az, hogy adóévre az adóévet megelőző évről szóló bevalláson (tehát 2023. évre a 2022. évre vonatkozó HIPA bevalláson) jelölik

          FONTOS tudni! ha az adózó bevallását késedelmesen (2023. május 31-ét követően) nyújtja be, és azt igazolási                 kérelemmel nem menti ki, akkor a bevallás feldolgozásra kerül, ám az egyszerűsített adóalap-megállapításra                    vonatkozó bejelentés már nem fogadható el.

 • jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévre is választhatja, az ezen adóévről szóló bevallásban (tehát ő majd csak a 2024. május 31-ig beadandó 2023. évi HIPA bevalláson fogja jelezni, hogy 2023. évben az volt)
 • bejelentkezéskor bejelentési, változás-bejelentési nyomtatványon adóévre a településen székhelyet áthelyező, telephelyet nyitó kisvállalkozónak

kilépés:

 • ha az adóévi bevétel több, mint a küszöbérték (25 millió forint, 120 millió forint)

főszabály szerinti adóalapot vagy KIVA-alany esetén a KIVA szerinti (Htv. 39/B. §) egyszerűsített adóalapot kell megállapítani

 • saját döntés alapján kilép: adóév május 31-ig közli (bejelentési vagy bevallási nyomtatványon)

ekkor adóelőleget is kell bevallania: május 31-ig az előző évi adóval egyező összeget; következő év március 15-ig ezen adó felével egyező összegben

22HIPAK nyomtatványon az egyszerűsített adóalap megállapítás választása/lemondása 2023. adóévre

 

HIPA Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatványon az egyszerűsített adózás választása/lemondása 2023. évre:

 

Adófizetés, adóelőleg-fizetés rendje és a bevallási szabályok:

adófizetés. adóelőleg-fizetés:

 • adóelőleget, adót az adóév május 31-ig kell fizetni
 • ha nincs bevallás, akkor törvényi vélelem: az előleg adóvá válik (először adóelőleg lesz az adóév május 31-ig fizetendő, majd adóvá válik bevallás hiányában)
 • az adóelőleg az előző évi adóval egyezik meg, kivéve az alkalmazás első évében a kisvállalkozónak (ekkor az előző adóévi bevétel alapján kell a tételes adóalapot meghatározni, és arra kell vetíteni a települési adómértéket)
 • A Htv. 41. § (4) és (7) bekezdésben foglalt, előlegfizetésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell

bevallás:

 • nem kell az adóévről bevallást, előlegről bevallást benyújtani

ha az adóévi adó összege azonos az előleggel;

ha az adóévi adó összege kisebb az előlegösszegnél, de az adózó nem kér visszatérítést

 • bevallást kel benyújtani

ha az adóévi adó összege magasabb (az adózó a sávjából „kilép”)

soron kívüli bevallást kiváltó esemény esetén (átalakulás, megszűnés, telephely-megszüntetés, székhely-áthelyezés)

Sajátos szabályok az áttérés adóévére:

 • az új adóalap-megállapítási rendszer első alkalmazásra

az adóév március 15-i előleget meg kell fizetni

küszöbérték alatti előző évi bevétel esetén a bevétel alapján megállapított adóalap és az önkormányzati adómérték szorzata az előleg

a március 15-i előleget be lehet számítani a május 31-én fizetendő előlegbe

2023. május 31-ig az esetleges 2022. évi adókülönbözetet is meg kell fizetni, de már 2023. szeptember 15-re és 2024. március 15-re nem lesz előleg előírás

Sajátos szabályok az „új” KATA alanyaira

Az „új” KATA alanyainak nem került kivetésre 2023. március 15-re és 2023. szeptember 15-re KATA-adótétel, mivel ez az adózási mód az iparűzési adóban 2022. december 31-vel megszűnt.

A Htv. új, 2023. január 1-jétől hatályos 51/Q. §-a szerint a 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó (tételes adózó vállalkozó, „új” KATA- alany) a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást.

Az a „régi” Kata-adóalany, aki csak a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazta (2022. szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózó vállalkozónak), a 2022. január 1-2022. augusztus 31. közötti időszakáról 2023. január 15-ig kell adóbevallást benyújtania, ha erre egyébként a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján köteles. A 2022. év szeptember 1-december 31. közötti időszaka tekintetében pedig 2023. május 31-ig esedékes, az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, hiszen 2022. szeptember 1-jétől már rá nem vonatkoznak az elmúlt évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti szabályok, a főszabály lép életbe.

Annak érdekében, hogy az új KATA-t alkalmazók (2022. 09. 01-tól - 2022. 12. 31-ig) számára is öt hónap álljon rendelkezésre 2023-ban az egyszerűsített adózásról szóló döntés meghozatala érdekében, a módosítás számukra is lehetővé teszi, hogy amennyiben a 2022. évről adóbevallás-benyújtására kötelesek, azt csak 2023. május 31-ig tegyék meg a Htv. 51/Q. § (1) bekezdése alapján (a múlt években irányadó január 15-i időpont helyett).

Ha a jelenleg hatályos Htv. 51/Q. § (1) bekezdés szerinti vállalkozó a (3) bekezdés szerinti bejelentését nem teszi meg, akkor azzal a vélelemmel kell élni az önkormányzati adóhatóságnak, hogy az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől a 39/A. §-a szerint az új egyszerűsített módon állapítja meg.

A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése értelmében, amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozó 2023. január 1-jétől nem kívánja az iparűzési adó alapját a 39/A. § szerinti adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani, akkor e döntését 2023. május 31-ig köteles - a bevallási vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványonbejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.

Mely sávhatárba fog tartozni és adózni 2023. évtől az „új” KATÁ-s?

Azt, hogy mely sávhatárba fog tartozni, azt magának a kisvállalkozónak kell tudnia, hiszen az általa valószínűsített sávba tartozás határozza meg, hogy mennyi adóelőleget (később adót) fizet be 2023. május 31-ig az önkormányzatnak. Abban az adóévben, amelyikben a kisvállalkozó az egyszerűsített adóalap-megállapítási mód alkalmazására áttér, úgy az áttérés adóévében (leghamarabb 2023. év) minden, az új módszert választó adózó számára az adóelőleg összege az előző adóév bevétele alapján, a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerint megállapított adóalap (ami lehet 2,5 millió forint, 6 millió forint vagy 8,5 millió forint x 2% - az önkormányzat rendelete szerinti adómérték szorzata), feltéve, hogy a kisvállalkozó előző adóévi bevétele nem több, mint a Htv. 39/A. § (1) bekezdés szerinti bevétel (azaz nem több, mint 25 vagy 120 millió forint). Ekkor az adózó „csak” megfizeti az általa helyes összegűnek tartott előleget (50-120-170 ezer Ft), bevallás-benyújtási kötelezettség erről az előlegről nem terheli. Amennyiben pedig jól paraméterezi a 2023. évben rá vonatkozó sávot, akkor a 2023-as adóévről bevallás-benyújtási kötelezettség sem terheli 2024. évben.

Bevallási határidők „régi” és „új” katásoknak (önkormányzati adóhatóságnál):

 

 

bevallási időszak                                              

bevallási határidő  
„Régi” KATA alanya csak (nem lett „új” KATA-alany) 2022.01.01-08.31.

2023. január 15.

A határidő NEM jogvesztő!!!!

Folyamatos KATA („régi” és „új” alanya is) 2022.01.01-12.31. 2023. május 31.
„Régi” KATA után nem lett KATÁ-s, pl. átalányadózást választott 2022.09.01-12.31.

2023. május 31.

(de itt már figyelni kell, és egyben kell nézni az adóévet, hogy az önkorm-i mentesség igénybe vehető-e)

„Új” KATA alanya 2022.09.01-12.31. 2023. május 31.
„ÚJ” KATA előtt nem volt KATA-s az önkormányzatnál 2022.01.01-08.31. 2023. május 31.

 

Mór, 2023. február 2.

 

TÁJÉKOZTATÓ

helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adóelőleget és helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

 Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Mór Városi Önkormányzat fentiekben említett számlájának az adatai:

Önkormányzat neve: Mór Városi Önkormányzat

Számla száma: 10029008-00001534-02120011

Számla IBAN száma: HU30 1002 9008 0000 1534 0212 0011

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA (=Single Euro Payment Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollárösszegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, mint az adófizetési kötelezettség esedékességének a napja.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Mór, 2023. január 10.

 

TÁJÉKOZTATÓ

az „új KATA-ról”

Az Országgyűlés elfogadta az „új KATA” törvényt, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, ezzel egyidejűleg 2022. szeptember 1-jétől fontos változások lépnek életbe, melyek a helyi iparűzési adózást is érintik.

Az „új KATA” szeptember elején hatályba lépő szabályai szerint a változásról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2022. szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz (NAV).

Az „új KATA”-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett -, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál is a KATA adózási módot szeretnék választani, egy egyszeri bejelentést kell tenniük, melynek beadási határideje:

2022. október 15. napja.

2022. szeptember 1-jétől az önkormányzatnál történő KATA adózási mód választása esetében („új KATA”) ennek szándékát a „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” c. űrlapon, az E-onkormanyzat (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)) portálon keresztül, elektronikusan kell megtenni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem elegendő a NAV felé történő bejelentés, hanem külön be kell jelenteni az önkormányzat felé is, amennyiben a helyi iparűzési adóban is a KATA adózást kívánja választani az adózó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (9) bekezdésében foglaltak szerint:

39/B. § (9) „A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Akik nem tudnak az „új KATA-ba” belépni, őket nem terheli sem adatbejelentési, sem bevallási kötelezettség az önkormányzat felé.

A „régi KATA” a 2022. évi XIII. törvény alapján 2022. augusztus 31-ével megszűnik. Ebből következően - a törvény erejénél fogva - megszűnik a „régi KATA-s” adózókra vonatkozó egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási módszer.

Önkormányzati adóhatóságunk a számítógépes rendszerében hivatalból, központilag fogja lezárni az adózási módot, és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni), ezért külön bejelentési kötelezettség nem terheli az adózót.

Abban az esetben, ha az adózó önkormányzati rendelet szerinti adómentességet kíván igénybe venni, úgy 2023. január 15-ig nyújthat be - NAV-on keresztül - adóbevallást (22HIPAK nyomtatványon).

Mór, 2022. augusztus 11.

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2022. évi helyi iparűzési adóelőleg csökkentéséről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1-jétől hatályba lépett módosítása értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak* (a továbbiakban: kkv vállalkozó) a 2022. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék.

Mór Városi Önkormányzat esetében ez a rendeletben megállapított adómérték 2 %.

Azon kkv vállalkozó, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz - az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül -(például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február 25-éig megtegye azt.

E nyilatkozatban a vállalkozónak azt kell rögzítenie, hogy 2021. évben kkv-nek minősült vagy a 2022. évben várhatóan – a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján – annak fog minősülni.

Továbbá vállalnia kell azt is, hogy a Htv. szerinti telephelyének címét – amennyiben ezt eddig nem tette meg – bejelenti a NAV számára.

Tehát a fő szabály az, hogy amely kkv vállalkozó 2021. évben a nyilatkozatot benyújtotta a NAV útján, annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.

A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (22NYHIPA) nyújtható be. A NAV továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó NAV által ismert telephelye szerinti önkormányzat(ok) számára. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével adóhatóságunk a kkv vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el (22NYHIPA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ).

Az adószámmal nem rendelkező őstermelők az alábbi linkre kattintva érhetik el az általuk kitöltendő nyilatkozatot:

https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára - akik ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni (lásd kivétel a később említett esetet), nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget, vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 16-ig és 2022. szeptember 15-ig.

 

Mely indokok alapján szükséges mégis a 22NYHIPA nyomtatvány benyújtása?

 • A 2022. évre a kkv-nek minősülő iparűzési adóalanyok számára biztosított, legfeljebb 1 százalékos csökkentett iparűzésiadó-mérték az uniós állami támogatási szabályok szerint állami támogatásnak minősül.
 • Ezért az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – vagy csekély összegű támogatásként vagy átmeneti támogatásként vehető igénybe.
 • Amennyiben az adóalany vállalkozó erre jogosult (átmeneti támogatási keretét még nem merítette ki), és úgy dönt, hogy a csökkentett adómérték jelentette támogatást átmeneti és nem csekély összegű támogatásként kívánja igénybe venni, ezt csak akkor teheti meg, ha e körülményről 2022. február 25-éig nyilatkozatot tesz a NAV-on keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára (ez akár egy KATA-adóalany számára is jelenthet nyilatkozattételi kötelezettséget!)
 • Ha a vállalkozó döntése szerint csekély összegű támogatásként szeretné tekinteni az adóelőnyt (mikrovállalkozások esetén jellemzően ez a támogatási jogcím is elégséges keretet biztosíthat), akkor a támogatást illetően külön nyilatkozattétel nem szükséges, azaz annak igénybevételére a kkv-adóalany anélkül is jogosult.

A továbbiakban a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás pontos kitöltésére hívjuk fel a figyelmüket.

Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a bevallás Főlapján, a I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás) mindenképpen jelölnie kell.

Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, akkor lehet alkalmazni azt a szabályt, miszerint a 2021. adóévben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke legfeljebb 1% lehet (ha az önkormányzati rendeleti adómérték ettől kisebb, akkor azt kell alkalmazni).

*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a Htv. és a kis- és középvállalkozásokról szóló, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint:

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint

Mór, 2022. február 14.

 

VÁLTOZÁSOK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSBAN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, 2021. január 1. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV), elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az E-Önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így ott nem nyílik lehetőség a benyújtásra.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, ezt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában beszerezhető.

A helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik, valamint az adóbefizetéseket is a Mór Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlára szükséges teljesíteni.

 

 

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végez. 

Az adó mértéke: 2%

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól azok az iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió 500 ezer forintot.

Az a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az az adóalapját, az alapellátásból származó bevétellel csökkentheti.
 

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon.
 

Bevallási határidő:
Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

A befizetés módja:
Helyi iparűzési adószámla: 11600006 - 00000000 - 76355020 

Az eljárás jogi alapjai:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

-27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye
8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda Tel.: (22) 560-827 

E-mail: ado@office.mor.hu    

Ügyintéző: Hossó Anita és Schmidt Hajnalka

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
pénteken: 8.00 - 13.00-ig