Helyi iparűzési adó 

  • létrehozva: 2016. 10. 19.
  • frissítve: 2022. 08. 12.

TÁJÉKOZTATÓ

az „új KATA-ról”

Az Országgyűlés elfogadta az „új KATA” törvényt, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, ezzel egyidejűleg 2022. szeptember 1-jétől fontos változások lépnek életbe, melyek a helyi iparűzési adózást is érintik.

Az „új KATA” szeptember elején hatályba lépő szabályai szerint a változásról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2022. szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz (NAV).

Az „új KATA”-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett -, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál is a KATA adózási módot szeretnék választani, egy egyszeri bejelentést kell tenniük, melynek beadási határideje:

2022. október 15. napja.

2022. szeptember 1-jétől az önkormányzatnál történő KATA adózási mód választása esetében („új KATA”) ennek szándékát a „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” c. űrlapon, az E-onkormanyzat (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)) portálon keresztül, elektronikusan kell megtenni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem elegendő a NAV felé történő bejelentés, hanem külön be kell jelenteni az önkormányzat felé is, amennyiben a helyi iparűzési adóban is a KATA adózást kívánja választani az adózó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (9) bekezdésében foglaltak szerint:

39/B. § (9) „A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Akik nem tudnak az „új KATA-ba” belépni, őket nem terheli sem adatbejelentési, sem bevallási kötelezettség az önkormányzat felé.

A „régi KATA” a 2022. évi XIII. törvény alapján 2022. augusztus 31-ével megszűnik. Ebből következően - a törvény erejénél fogva - megszűnik a „régi KATA-s” adózókra vonatkozó egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási módszer.

Önkormányzati adóhatóságunk a számítógépes rendszerében hivatalból, központilag fogja lezárni az adózási módot, és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni), ezért külön bejelentési kötelezettség nem terheli az adózót.

Abban az esetben, ha az adózó önkormányzati rendelet szerinti adómentességet kíván igénybe venni, úgy 2023. január 15-ig nyújthat be - NAV-on keresztül - adóbevallást (22HIPAK nyomtatványon).

Mór, 2022. augusztus 11.

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2022. évi helyi iparűzési adóelőleg csökkentéséről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1-jétől hatályba lépett módosítása értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak* (a továbbiakban: kkv vállalkozó) a 2022. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék.

Mór Városi Önkormányzat esetében ez a rendeletben megállapított adómérték 2 %.

Azon kkv vállalkozó, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz - az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül -(például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február 25-éig megtegye azt.

E nyilatkozatban a vállalkozónak azt kell rögzítenie, hogy 2021. évben kkv-nek minősült vagy a 2022. évben várhatóan – a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján – annak fog minősülni.

Továbbá vállalnia kell azt is, hogy a Htv. szerinti telephelyének címét – amennyiben ezt eddig nem tette meg – bejelenti a NAV számára.

Tehát a fő szabály az, hogy amely kkv vállalkozó 2021. évben a nyilatkozatot benyújtotta a NAV útján, annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.

A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (22NYHIPA) nyújtható be. A NAV továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó NAV által ismert telephelye szerinti önkormányzat(ok) számára. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével adóhatóságunk a kkv vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el (22NYHIPA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ).

Az adószámmal nem rendelkező őstermelők az alábbi linkre kattintva érhetik el az általuk kitöltendő nyilatkozatot:

https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára - akik ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni (lásd kivétel a később említett esetet), nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget, vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 16-ig és 2022. szeptember 15-ig.

 

Mely indokok alapján szükséges mégis a 22NYHIPA nyomtatvány benyújtása?

  • A 2022. évre a kkv-nek minősülő iparűzési adóalanyok számára biztosított, legfeljebb 1 százalékos csökkentett iparűzésiadó-mérték az uniós állami támogatási szabályok szerint állami támogatásnak minősül.
  • Ezért az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – vagy csekély összegű támogatásként vagy átmeneti támogatásként vehető igénybe.
  • Amennyiben az adóalany vállalkozó erre jogosult (átmeneti támogatási keretét még nem merítette ki), és úgy dönt, hogy a csökkentett adómérték jelentette támogatást átmeneti és nem csekély összegű támogatásként kívánja igénybe venni, ezt csak akkor teheti meg, ha e körülményről 2022. február 25-éig nyilatkozatot tesz a NAV-on keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára (ez akár egy KATA-adóalany számára is jelenthet nyilatkozattételi kötelezettséget!)
  • Ha a vállalkozó döntése szerint csekély összegű támogatásként szeretné tekinteni az adóelőnyt (mikrovállalkozások esetén jellemzően ez a támogatási jogcím is elégséges keretet biztosíthat), akkor a támogatást illetően külön nyilatkozattétel nem szükséges, azaz annak igénybevételére a kkv-adóalany anélkül is jogosult.

A továbbiakban a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás pontos kitöltésére hívjuk fel a figyelmüket.

Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a bevallás Főlapján, a I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás) mindenképpen jelölnie kell.

Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, akkor lehet alkalmazni azt a szabályt, miszerint a 2021. adóévben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke legfeljebb 1% lehet (ha az önkormányzati rendeleti adómérték ettől kisebb, akkor azt kell alkalmazni).

*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a Htv. és a kis- és középvállalkozásokról szóló, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint:

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint

Mór, 2022. február 14.

 

VÁLTOZÁSOK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSBAN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, 2021. január 1. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV), elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az E-Önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így ott nem nyílik lehetőség a benyújtásra.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, ezt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában beszerezhető.

A helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik, valamint az adóbefizetéseket is a Mór Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlára szükséges teljesíteni.

 

 

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végez. 

Az adó mértéke: 2%

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól azok az iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió 500 ezer forintot.

Az a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az az adóalapját, az alapellátásból származó bevétellel csökkentheti.
 

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon.
 

Bevallási határidő:
Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

A befizetés módja:
Helyi iparűzési adószámla: 11600006 - 00000000 - 76355020 

Az eljárás jogi alapjai:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

-27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye
8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda Tel.: (22) 560-827 

E-mail: ado@office.mor.hu    

Ügyintéző: Hossó Anita és Schmidt Hajnalka

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
pénteken: 8.00 - 13.00-ig