Helyi iparűzési adó 

  • létrehozva: 2016. 10. 19.
  • frissítve: 2022. 02. 15.

T Á J É K O Z T A T Ó

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2022. évi helyi iparűzési adóelőleg csökkentéséről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1-jétől hatályba lépett módosítása értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak* (a továbbiakban: kkv vállalkozó) a 2022. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék.

Mór Városi Önkormányzat esetében ez a rendeletben megállapított adómérték 2 %.

Azon kkv vállalkozó, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz - az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül -(például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február 25-éig megtegye azt.

E nyilatkozatban a vállalkozónak azt kell rögzítenie, hogy 2021. évben kkv-nek minősült vagy a 2022. évben várhatóan – a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján – annak fog minősülni.

Továbbá vállalnia kell azt is, hogy a Htv. szerinti telephelyének címét – amennyiben ezt eddig nem tette meg – bejelenti a NAV számára.

Tehát a fő szabály az, hogy amely kkv vállalkozó 2021. évben a nyilatkozatot benyújtotta a NAV útján, annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.

A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (22NYHIPA) nyújtható be. A NAV továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó NAV által ismert telephelye szerinti önkormányzat(ok) számára. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével adóhatóságunk a kkv vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el (22NYHIPA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ).

Az adószámmal nem rendelkező őstermelők az alábbi linkre kattintva érhetik el az általuk kitöltendő nyilatkozatot:

https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára - akik ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni (lásd kivétel a később említett esetet), nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget, vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 16-ig és 2022. szeptember 15-ig.

 

Mely indokok alapján szükséges mégis a 22NYHIPA nyomtatvány benyújtása?

  • A 2022. évre a kkv-nek minősülő iparűzési adóalanyok számára biztosított, legfeljebb 1 százalékos csökkentett iparűzésiadó-mérték az uniós állami támogatási szabályok szerint állami támogatásnak minősül.
  • Ezért az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – vagy csekély összegű támogatásként vagy átmeneti támogatásként vehető igénybe.
  • Amennyiben az adóalany vállalkozó erre jogosult (átmeneti támogatási keretét még nem merítette ki), és úgy dönt, hogy a csökkentett adómérték jelentette támogatást átmeneti és nem csekély összegű támogatásként kívánja igénybe venni, ezt csak akkor teheti meg, ha e körülményről 2022. február 25-éig nyilatkozatot tesz a NAV-on keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára (ez akár egy KATA-adóalany számára is jelenthet nyilatkozattételi kötelezettséget!)
  • Ha a vállalkozó döntése szerint csekély összegű támogatásként szeretné tekinteni az adóelőnyt (mikrovállalkozások esetén jellemzően ez a támogatási jogcím is elégséges keretet biztosíthat), akkor a támogatást illetően külön nyilatkozattétel nem szükséges, azaz annak igénybevételére a kkv-adóalany anélkül is jogosult.

A továbbiakban a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás pontos kitöltésére hívjuk fel a figyelmüket.

Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a bevallás Főlapján, a I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás) mindenképpen jelölnie kell.

Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, akkor lehet alkalmazni azt a szabályt, miszerint a 2021. adóévben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke legfeljebb 1% lehet (ha az önkormányzati rendeleti adómérték ettől kisebb, akkor azt kell alkalmazni).

*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a Htv. és a kis- és középvállalkozásokról szóló, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint:

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint

Mór, 2022. február 14.

 

VÁLTOZÁSOK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSBAN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, 2021. január 1. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV), elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az E-Önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így ott nem nyílik lehetőség a benyújtásra.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, ezt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában beszerezhető.

A helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik, valamint az adóbefizetéseket is a Mór Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlára szükséges teljesíteni.

 

 

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végez. 

Az adó mértéke: 2%

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól azok az iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió 500 ezer forintot.

Az a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az az adóalapját, az alapellátásból származó bevétellel csökkentheti.
 

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon.
 

Bevallási határidő:
Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

A befizetés módja:
Helyi iparűzési adószámla: 11600006 - 00000000 - 76355020 

Az eljárás jogi alapjai:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

-27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye
8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda Tel.: (22) 560-827 

E-mail: ado@office.mor.hu    

Ügyintéző: Klimó Ágnes

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
pénteken: 8.00 - 13.00-ig