Szociális Alapszolgáltatási Központ

 • létrehozva: 2016. 06. 20.
 • frissítve: 2018. 06. 21.

 

 „Egy ember soha nem magányos,

ha érdekli egy másik ember sorsa.

      Segíteni mindig lehet, mindig lehet

egy kicsivel többet adni.”

                     Szepes Mária

Szeretettel köszöntjük oldalunkon!

 

Intézményünk, a Szociális Alapszolgáltatási Központ Móron, a Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatt található.

Móron, illetve a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társuláshoz tartozó településeken élő lakosság számára az alábbi szociális és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítjuk:

 • Étkeztetés a társult települések közigazgatási területén (Isztimér, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór)
 • Házi segítségnyújtás a társult települések közigazgatási területén (Isztimér, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór)
 • Idősek  nappali ellátása (Mór település közigazgatási területén)
 • Család- és gyermekjóléti szolgálat a társult települések közigazgatási területén (Isztimér, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór)
 • Család- és gyermekjóléti központ a Móri Járás közigazgatási területén 2016. január 1-től (Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd)

ÉTKEZTETÉS

 

Ki igényelheti az étkeztetést?

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről tudunk gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

 

A háziorvos javaslatára diétás étkezést is tudunk biztosítani.

 

 

 

Az étkeztetés történhet:

 • helyben fogyasztással,
 • elvitellel,
 • házhoz szállítással.

 

Az étel kiszállítás munkanapokon 11:30-tól -13:30 óráig történik. Az étkeztetés -jövedelemtől függően- térítési díjhoz kötött. 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás alapvető gondozási és ápolás körébe tartozó feladatokat lát el.

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – otthonában, lakókörnyezetében biztosítja.

 

Miben tudunk segítséget nyújtani?

 • A személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában (fürdetés, mosdatás, hajmosás, körömápolás, ruházat mosása, vasalása, takarítás, mosogatás, porszívózás, a vizes helyiségek rendbetétele, a napi életvitelhez tartozó rend fenntartása)
 • Közreműködés a háztartási feladatok ellátásában (bevásárlás, főzés előkészítése, hivatalos ügyek intézése, csekkek feladása, növényápolás segítése)
 • A háziorvos által előírt gondozási, alapápolási feladatok ellátásában (gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás, ellenőrzés, a segédeszközök felíratása, kiváltása, használatuk elsajátításának segítése, pelenkázás, öltöztetés, az étkezés segítése, diéta betartatása, vérnyomás- és vércukorszint-mérés, folyamatos kapcsolattartás a háziorvossal, szükség esetén a szakorvosi ellátásokra beutaló kérése, séta szervezése az erőnléti állapot fenntartása céljából)
 • A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, viszont térítési díjhoz kötött.

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

 

A nappali ellátás célja pótolni a hiányzó családi gondoskodást, fizikai, mentális és pszicho- szociális segítséget nyújtani az otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes 18. életévüket betöltött személyek számára.

 

Mit biztosítunk az ellátás keretében?

 

 • napközbeni tartózkodást,
 • társas kapcsolatok kialakítását,
 • az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését,
 • szabadidős programokat (társasjátékok, zenehallgatás, filmvetítés, zenés-táncos délutánok, kirándulás, felolvasás, torna),
 • napi 3x-i étkezést,
 • egészségügyi alapellátáshoz vagy szakellátáshoz való hozzájutás segítése (gyógyszerek felíratása, kiváltása; időpont kérése; szükség esetén egészségügyi intézménybe szállítás, kísérés),
 • hivatalos ügyek intézése (kérelmek, nyomtatványok kitöltése, postai ügyek intézése),
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • szükség esetén más szociális alapellátáshoz való hozzájutás segítése (pl. házi segítségnyújtás),
 • egészségnevelés, mentális gondozás,
 • felvilágosító, egészségügyi előadások szervezése,
 • tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség,
 • televízió, rádió, CD lejátszó használat. Újság (heti- és napilapok), könyvek, társasjátékok biztosítás,
 • rendszeres vérnyomás és testsúlymérés. Masszírozó-fotel, bioptron lámpa használata,
 • rendezvények, ünnepek szervezése, munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

 

       Levelezési cím:

     Szociális Alapszolgáltatási Központ

     8060 Mór, Bajcsy-Zs. u. 7.

 

         Elérhetőség:

   Tel.: 22/407-139

    Email: idosek@szocmor.hu

 

Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8:00-15:30

péntek: 8:00-13:00

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás összevonásra került, egy szervezeti és szakmai egységben működik, ezért feladataink egy részét a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 40.§.), másik részét a családsegítés (Szt. 64.§.) szolgáltatásainak ellátása jelenti.

 • A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének megőrzését, elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését. A szociális munka módszereivel és eszközeivel, humán szolgáltatások biztosításával elkerülhetővé válik a hatósági beavatkozás.
 • Családsegítés körében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok, tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek számára, illetve az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújt szolgáltatást.

 

A Család-és gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

 

 • tájékoztatás, információnyújtás,
 • szociális segítő munka,
 • ellátások, szolgáltatások közvetítése,
 • hivatalos ügyek intézése,
 • a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése,
 • észlelő és jelzőrendszer működtetése,
 • adminisztrációs tevékenységi kör,
 • prevenciós programok szervezése.

 

   Család- és Gyermekjóléti Központ

 

A Család- és gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységet lát el, amelynek keretében,

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően hatósági intézkedésre,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és (indokolt esetben) végez - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez,
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára,
 • a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében - egyéni és csoportos, valamint speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

 

 

Ennek keretében az alábbi speciális szolgáltatásokat biztosítjuk –ingyenesen- a Móri járás területén élő lakosság számára:

 • addiktológiai konzultáció,
 • családkonzultáció,
 • fejlesztő pedagógiai ellátás,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
 • ingyenes jogi tanácsadás a Jogpontok projekt keretében,
 • kapcsolattartási ügyelet,
 • óvodai és iskolai segítő tevékenység (2018. 09.01-től)
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szociális diagnózis készítése (2018.01.01-től)
 • utcai szociális munka.

 

Speciális szolgáltatások:

Addiktológiai konzultáció:

A konzultáció a szenvedélybetegségben, függőségben (alkohol, drog stb.,) érintetteknek segít a felépülés folyamatában. A konzultációk szerdai napokon vannak: 13:00-tól 16:00-ig,  a tanácsadáson való részvétel előzetes időpontegyeztetéshez kötött.

 

Családkonzultáció:

A családkonzultáció egy aktív folyamat, melynek végső célja egy új szemlélet kialakítása, illetve pozitív változás elérése annak érdekében, hogy a család és tagjai hatékonyabban küzdjenek meg a mindennapi problémákkal. A családkonzultációban részvevőknek lehetőségük nyílik:

 • a családi- és párkapcsolati problémák megoldására,
 • a gyermeknevelési, gyermekvállalási nehézségek kezelésére,
 • a kommunikációs nehézségek, konfliktusok megoldására,
 • a veszteségek, gyász feldolgozására,
 • a válsághelyzet megoldására.

A konzultációra előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Fejlesztő foglalkozás:

A speciális szolgáltatás keretében az általános iskolás korú gyermekek részére az alábbi segítséget nyújtotta:

- a tanulási-tantárgyi nehézségek korrekciója, korrepetálás,

- BTM-s és SNI-s tanulók fejlesztése,

- a gyermek tanulmányi teljesítményének figyelemmel kísérése,

- kapcsolattartás a gyermeket oktató pedagógusokkal,

- rendszeres konzultálási lehetőség biztosítása a szülők számára.

A fejlesztő foglalkozások hetente a hétfői és a keddi napokon 15.00-tól 19.00-ig vannak.

 

Hátralékkezelési szolgáltatás

 

A hátralékkezelési szolgáltatás Intézményünkben -az önkormányzat önként vállalt (tehát nem kötelező) feladataként- 2007 őszétől működik. A szolgáltatás a lakhatás megőrzése érdekében, megfelelő jövedelmi, vagyoni és egyéb feltételek mellett nyújt segítséget a közüzemi díjhátralékkal rendelkezőknek. Szigorú feltételek teljesítése mellett (1993. évi III. tv. 64.§ (1) és (4) e), 11/2015. (V.06) Önk. r.) jelentős támogatás nyerhető el az adósság rendezéséhez.

A szolgáltatás célja az adósságrendezésen túl az ügyfelek racionális háztartás-gazdálkodásának elősegítése és a díjhátralék ismételt felhalmozódásának megelőzése.

 

kapcsolattartási ügyelet:

A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülővel, nagyszülővel, testvérrel, stb. a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín (bel- és kültéri játékokkal felszerelt, otthonos környezetben) biztosítása.

Hogyan lehet igénybe venni?

 • önkéntesen
 • hatóság (gyámhatóság, bíróság) által szabályozott módon

 

Készenléti szolgálat:

A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása egy állandóan hívható (30/221-6962) telefonszámon.

A készenléti szolgálat az alábbi problémák megoldásában tud segítséget nyújtani:

krízishelyzetben (párkapcsolati problémák, válás, munkahely elvesztése, lakhatási problémák, súlyos betegség, szeretett személy elvesztése, családon belüli erőszak, bántalmazás stb.)

 • tanácsadás,
 • tájékoztatás, információnyújtás,
 • azonnali segítség mozgósítása.

 

Óvodai és iskolai segítő szolgáltatás (a Központ kötelező feladata: 2018. 09.01-től):

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a  szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a  köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a  gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

 

Ennek keretében segíti:

 • a  gyermeket a  korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 • a jelzőrendszer működését.

 

Pszichológiai és jogi tanácsadáson való részvételre is van lehetőség az Intézményünkben.

A szolgálatások igénybe vétele minden esetben ingyenes, ezzel is segítve a rossz anyagi helyzetben lévő emberek szolgáltatáshoz való hozzájutását.

A pszichológiai tanácsadás hétfői napokon 13 órától 17 óráig tart, előzetes időpontegyeztetés szükséges.

A jogi tanácsadás a Jogpontok projekt keretében minden hónap 1-4. héten, csütörtökönként 13:10-től 18:40-ig tart. Az ügyfélfogadás érkezési sorrendben történik.

 

Szociális diagnózis (2018.01.01-től): szükségletfelmérés kérdőív segítségével, amely

 • az ügyfél aktuális helyzetéről és állapotáról ad reális képet,
 • megalapozza a szociális támogatást a szolgáltatónál,
 • a diagnózis alapján szolgáltatási terv készül,
 • az ügyfél problémájának megoldása érdekében segít a megfelelő szolgáltatás kiválasztásában.

 

 

Levelezési cím

      Szociális Alapszolgáltatási Központ 8060 Mór, Bajcsy-Zs. u. 7.

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Email: gyejoszolgalat@szocmor.hu
Tel.: 30/755-53-96

 

Család- és Gyermekjóléti Központ
Email: gyejokozpont@szocmor.hu
Tel.: 22/785-863
           30/755-53-96

 

     Ügyfélfogadás:

 

hétfő:8-16 óráig

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8-16 óráig

csütörtök: 8-16 óráig

péntek: 8-13 óráig

 

Készenléti szolgálat telefonszáma:

30/221-6962