Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

 • létrehozva: 2016. 06. 20.
 • frissítve: 2016. 12. 09.
 1. A Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda felépítése

 

1. A Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Móri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint költségvetési szerv belső szervezeti egységeként működik. Az Iroda vezetését a jegyző által e feladattal megbízott irodavezető látja el.

2. Az Irodában az irodavezető (városfejlesztési igazgató), tíz - irodavezetőnek alárendelt - közszolgálati tisztviselő látja el feladatait az alábbi munkakörök szerint:

a) városfejlesztési igazgató,

b) városfejlesztési ügyintéző I.

c) városfejlesztési ügyintéző II.

d) műszaki ügyintéző I.,

e) műszaki ügyintéző II.,

f) városgondok,

g) építés hatósági ügyintéző I.

h) építés hatósági ügyintéző II.

i) építés hatósági ügyintéző III.

l) közterület-felügyelő

m) európai uniós referens

 

II. Az Iroda általános és speciális feladatai

1. A Hivatal minden szervezeti egységére vonatkozó általános feladatait, illetve az Iroda speciális, irodára szabott feladatkörét a Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen.

 

III. Munkakörökre lebontott feladat- és hatáskörök

 1. Az Iroda feladatait kilenc különböző munkakörben látják el az iroda dolgozói. A feladatok a munkaköröknek megfelelően az alábbiak szerint oszlanak meg:

 

 1. Irodavezető (városfejlesztési igazgató)
 1. Feladata a város műszaki infrastrukturális fejlesztési, felújítási (továbbiakban együtt: fejlesztési) feladatainak előkészítése, szervezése, végrehajtása.
 2. Összehangolja és irányítja a város általános fejlesztési lehetőségeit, a településrendezési, - fejlesztési tervek karbantartásával szükség szerinti módosításával kapcsolatos feladatok hivatali tevékenységet. Ezzel összefüggésben a városi főépítésszel folyamatosan, rendszeresen kapcsolatot tart, vele egyeztetve kezdeményezi a Településfejlesztési, - rendezési tervek karbantartását, szükség esetén kiírja a módosításra, átdolgozásra vonatkozó pályázatokat, majd a döntést követően megrendeli a tervezési munkát, ellenőrzi a tervezés folyamatát, személyesen részt vesz a tervezői tárgyalásokon, intézkedik a földhivatali átvezetésekről.
 3. Ellátja a városüzemeltetéssel, ellátás- és szolgáltatásszervezéssel, köztemető- út- és közterület-fenntartással, köztisztasággal, parkgondozással, vagyonkezeléssel, vagyonhasznosítással, vagyonnyilvántartással, épületfenntartással, ingatlankezeléssel, pályáztatásokkal kapcsolatos pénzügyi tervezési feladatokat. Irányítja és felügyeli a fenti feladatok végrehajtását, az egész iroda ügyintézési tevékenységét.
 4. Figyelemmel kíséri a nemzetközi, országos regionális és megyei pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz településfejlesztési, - rendezési, műszaki infrastrukturális pályázatok benyújtására és a döntés után gondoskodik azok határidőben történő, szakszerű benyújtásáról (címzett és céltámogatások, egyéb pályázatok).
 5. Részt vesz a városfejlesztési, városrendezési, közmű- és szolgáltatásfejlesztési, korszerűsítési tárgyalásokon, továbbá az irodát érintő feladatok döntés előkészítése érdekében a helyszíni szemléken.
 6. Irányítja a beruházási, fejlesztési célú közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hivatali tevékenységet.
 7. Felelős az önkormányzati beruházások, fejlesztések gazdaságos, színvonalas, a képviselő-testületi döntéseknek, az ágazati- és hatósági előírásoknak megfelelő megvalósításáért, azok városképi-városesztétikai összhangjáért, valamint a harmonikus, emberarcú településkép kialakításáért és megőrzéséért.
 8. Szakmai képzettségének kamatoztatásával elősegíti a települési értékek megőrzését, a település harmonikus fejlődését és fejlesztését, a közösségi területek eredeti funkciójának helyreállítását és korszerűsítését.
 9. Kapcsolatot tart a beszerzésekhez, pályáztatásokhoz, ajánlatkérésekhez kapcsolódó műszaki dokumentumok egyeztetése a beszerzés tárgyában érintett hivatali szakügyintézőkkel és a hivatal jogi képviselőjével, továbbá a kivitelező cégekkel, műszaki ellenőrökkel.
 10. A Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda feladataival összefüggésben közreműködik a képviselő-testület gazdasági programjainak és éves költségvetés összeállításának, az időközi és záróbeszámolók, mérlegek készítésében, ellenőrzi azok előírásainak betartását, intézi az iroda feladatkörét érintő módosítások, átcsoportosítások előkészítését, ellenőrzi azok előírásainak betartását, intézi az iroda feladatkörét érintő szükséges módosítások, átcsoportosítások előkészítését.
 11. Az iroda feladatkörében személyesen kapcsolatot tart a képviselő-testület bizottságainak elnökeivel és a képviselőkkel.
 12. Javaslatot tesz a várost érintő fejlesztések tekintetében, továbbá a város kezelésében lévő közutak forgalomtechnikai felülvizsgálatára, a módosítására vonatkozóan.
 13. Figyelemmel kíséri a városfejlesztéshez, városüzemeltetéshez kapcsolódó helyi szabályozást – önkormányzati rendeletek, határozatok – javaslatot tesz módosításra, aktualizálásra.
 14. Felelős a Településfejlesztési Bizottság üléseinek előkészítéséért, a bizottság döntéseinek, javaslatainak dokumentálásáért, végrehajtásáért, illetve a Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda előkészítésében készülő bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések szakmai megalapozottságáért.
 15. Felelős a jegyző által a Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda köztisztviselőire szignált képviselő-testületi döntések határidőben, szakszerűen történő végrehajtásáért, a végrehajtásról adott írásbeli jelentés elkészítéséért.
 16. A Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodát érintően megszervezi és irányítja a képviselői interpellációk, közérdekű bejelentések, javaslatok és lakossági észrevételek alapján elvégzendő feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, gondoskodik a válaszadásról.
 17. Az irodát érintő ügyeket kiszignálja az iroda ügyintézőire.
 18. Gondoskodik az irodánál az ügyintézési, iratkezelési szabályok betartásáról, a határidőn belüli törvényes és szakszerű ügyintézésről, az előírt nyilvántartások naprakész vezetéséről és a leírási tevékenység ellátásáról.
 19. A jegyző és a polgármester által szabályozott körben végzi az iroda által előkészített iratanyagok kiadmányozását.
 20. Gondoskodik a város lakossága, az önkormányzat kötelező és vállalt szolgáltatásai érdekében szükséges fejlesztések felméréséről, műszaki paramétereik, várható költségei és kivitelezési idejük megállapításáról.
 21. Gondoskodik a beruházási döntésekhez szükséges előzetes szakhatósági, üzemeltetési, gazdaságossági, műemlék- és környezetvédelmi, valamint lakossági vélemények beszerzéséről.
 22. Gondoskodik a fejlesztési döntések alapjául szolgáló beterjesztések, bejelentések, beruházási javaslatok elkészítéséről, fejlesztést érintő céltanulmányok és tanulmánytervek elkészíttetéséről.
 23. A településrendezési, a településfejlesztési, valamint a beruházási döntés-előkészítő anyagokat az illetékes bizottsággal, illetve bizottságokkal véleményezteti.
 24. Vezetői utasítás, illetve felkérés szerint részt vesz a hivatal feladatkörébe tartozó –elsősorban – a Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodát érintő – egyéb feladatok megoldásában.

 

Városfejlesztési ügyintéző I.

 

1.2.1. Városfejlesztési ügyek tekintetében:

 1. A városfejlesztéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos bizottsági, testületi előterjesztések készítése.
 2. A Településfejlesztési Bizottság anyaginak összeállítása, expediálása.
 3. A Településfejlesztési Bizottság jegyzőkönyveinek vezetése, készítése, hitelesítése.
 4. Bizottsági határozatok készítése és hitelesítése.
 5. Átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről jelentés készítése.
 6. A Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda munkájához kapcsolódó képviselő-testületi határozatokban foglalt feladatok jelentésének készítése.

1.2.2. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek tekintetében:

 1. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek elkészítése.
 2. Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban a hatósági engedélyezési eljárások koordinálása.
 3. Szakhatóságok megkeresése, illetve szakhatósági megkeresésekre a hozzájárulások, engedélyek kiadása.
 4. Közüzemi szolgáltatásokkal, illetve azok bővítésével kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás a lakossággal.
 5. Az építésügyi hatóság engedélyéhez szükséges parkolóhely-megváltás megállapodásának megírása és ügyintézése.

1.2.3. Településrendezéssel kapcsolatos ügyek tekintetében:

 • Közreműködés az önkormányzati feladatok, fejlesztések ellátásában.
 • A városfejlesztéshez, városüzemeltetéshez kapcsolódó helyi szabályozás – önkormányzati rendeletek, határozatok – figyelemmel kísérése, módosításra, aktualizálásra való javaslattétel.
 • Helyi Építési Szabályzattal és Településrendezési tervvel kapcsolatban beérkezett kérelmek kezelése, megválaszolása, valamint ennek kapcsán a tervezővel és szakhatóságokkal való kapcsolattartás, előterjesztések készítése.
 • A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések, kezdeményezések, panaszok vizsgálata, az e tárgykörhöz kapcsolódó ügyek intézése.
 • Kapcsolattartás: Költségvetési és Adóügyi Irodával, az Önkormányzati Irodával.
 • Adatszolgáltatás ügyfelek, képviselők, tervezők részére.

 

Városfejlesztési ügyintéző II.

1.3.1. Városfejlesztési ügyek tekintetében:

 1. A városfejlesztéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos bizottsági, testületi előterjesztések készítése.
 2. Közreműködés az önkormányzati feladatok, fejlesztések ellátásában.
 3. Folyamatban lévő beruházások műszaki felügyelete.
 4. Benyújtandó pályázati dokumentációk elkészítésében való részvétel.
 5. Engedélyköteles munkák esetében építési engedélyezési eljárás megindítása, hiánypótlások koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal.
 6. Beruházások költségvetési kiírásainak, költségbecsléseinek elkészítése.
 7. Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának összeállítása.
 8. Ajánlattevőktől beérkezett dokumentációk átvizsgálása.
 9. A városfejlesztéshez, városüzemeltetéshez kapcsolódó helyi szabályozás – önkormányzati rendeletek, határozatok – figyelemmel kísérése, módosításra, aktualizálásra való javaslattétel.
 10. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések, kezdeményezések, panaszok vizsgálata, az e tárgykörhöz kapcsolódó ügyek intézése.
 11. Kapcsolattartás: Költségvetési és Adóügyi Irodával, az Önkormányzati Irodával.
 12. Adatszolgáltatás ügyfelek, képviselők, tervezők részére.

1.3.2. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek tekintetében:

 1. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek elkészítése.
 2. Önkormányzati ingatlanvagyon kezelésével, hasznosításával, nyilvántartásával kapcsolatos hivatali feladatok ellátása.
 3. Vagyonkataszter vezetéséhez adatszolgáltatás készítése negyedévente a befejezett, aktiválandó beruházásokat illetően.

 

Műszaki ügyintéző I.

1.4.1. Műszaki ügyek tekintetében:

 1. Építési engedélyekkel, használatba vételi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés.
 2. Közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés.
 3. Tervezőkkel történő egyeztetések, tervezési folyamatok nyomon követése
 4. Benyújtandó pályázatok előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése, elkészíttetésének megrendelése-koordinálása.
 5. Közreműködés az önkormányzati feladatok, fejlesztések lebonyolításában, szakmai felügyeletében.
 6. közreműködés az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó beszerzések lebonyolításában, szerződések előkészítésében (tervező, kivitelező, szolgáltatási szerződések)
 7. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések, kezdeményezések, panaszok vizsgálata, az e tárgykörhöz kapcsolódó ügyek intézése.
 8. Kapcsolattartás: Költségvetési és Adóügyi Irodával, az Önkormányzati Irodával.
 9. Adatszolgáltatás a vagyonkataszterben történő változásokkal kapcsolatban a Költségvetési és Adóügyi Iroda számára.
 10. Kapcsolattartás a közbeszerzési feladatok ellátásában közreműködő vállalkozással, adatszolgáltatás nyújtása, ezzel kapcsolatos előterjesztések elkészítése.
 11. Adatszolgáltatás ügyfelek, képviselők, tervezők részére.
 12. A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület döntési körébe tartozó ügyek előterjesztéseinek készítése
 13. A településképi eljárásokkal kapcsolatos ügyek intézése.

Műszaki ügyintéző II.

 1. Műszaki ügyek tekintetében:
 1. az önkormányzati ingatlanok műszaki állagának megőrzése, színvonalának emelése, korszerűsége érdekében szükséges felújítások, rekonstrukciók műszaki felmérése, a bérleményüzemeltetővel közösen a szükséges munkálatok költségvonzatainak megállapítása, és a munkák ütemezésére javaslattétel,
 2. elvégzi az önkormányzati ingatlanok gazdasági felhasználásához – eladás, bérlet, stb. – kapcsolódó műszaki feladatokat,
 3. kapcsolatot tart az önkormányzati kezelésben lévő épületek közműszolgáltatóival, ellenőrzi és igazolja azok számláit,
 4. ütemezi és folyamatosan figyeli a városi közművek, utak és közterületek felújítási, korszerűségi munkáit,
 5. első fokon végzi a műszaki tervek ellenőrzését, javaslatot tesz a megvalósítható megoldásra,
 6. koordinálja az intézményi felújítások során elvégzendő munkákat, véleményezi és észrevételezi a beérkező ajánlatokat, összeállítja a döntés-előkészítő beterjesztéseket és egyezteti azokat az illetékes bizottságokkal,
 7. a kivitelezés során folyamatosan ellenőrzi a megvalósítást, szükség szerint javaslatot tesz a többlet- és pótmunkákra,
 8. meghirdeti és levezeti a műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárásokat, ellenőrzi és igazolja a kivitelezői számlákat,
 9. a közműfejlesztéseknél szervezi és nyilvántartja a lakosság részvételét, a pénzügyi befizetéseket folyamatosan egyezteti a Költségvetési és Adóügyi Irodával,
 10. közreműködik az önkormányzati feladatellátást – fejlesztést, működtetést – segítő pályázati lehetőségek feltárásában, pályázatok előkészítésében és lebonyolításában,
 11. intézi a felújítási, korszerűsítési és az önkormányzati vagyon műszaki állapotával kapcsolatos lakossági észrevételekből és képviselői interpellációkból adódó feladatokat és kérelmeket, előkészíti a válaszokat,
 12. közreműködik az éves költségvetés előkészítésében.

1.5.2. Ingatlan értékbecsléssel kapcsolatos ügyek tekintetében:

 1. ingatlanok műszaki becslése terén a Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda szakértőjeként szerepel.

 

Városgondnok

 1. Városgondnoki ügyek tekintetében:
 2. A város műszaki infrastrukturális felújítási feladatainak előkészítése, szervezése, végrehajtása.
 3. A tavaszi, őszi útkarbantartási munkák kiírása, szerződések megkötése és a munkák ellenőrzése.
 4. Csapadékcsatornák és nyílt árkok karbantartása kapcsán a munkák kiírása, szerződések megkötése és a munkák ellenőrzése.
 5. Kertészeti, köztisztasági feladatok koordinációja.
 6. Játszóterek ellenőrzése havi két alkalommal a város területén, a karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 7. A téli rendkívüli időjárásra való felkészülés (síkosságmentesítés) előkészítése, megszervezése.
 8. A városi rendezvénysorozatokkal kapcsolatos műszaki feladatok koordinációja.
 9. Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, ellenőrzés havi egy alkalommal.
 10. Szükség szerint részt vesz a városfejlesztési, városrendezési, közmű- és szolgáltatásfejlesztési, korszerűsítési tárgyalásokon,
 11. Az iroda feladataival összefüggésben közreműködik a képviselő-testület gazdasági programjainak és éves költségvetés összeállításának, az időközi és záróbeszámolók, mérlegek előkészítésében.
 12. Intézi a munkakörével kapcsolatos képviselői interpellációk és lakossági észrevételek alapján adódó feladatokat, előkészíti a válaszadást.
 13. A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület előterjesztéseinek készítése.
 14. A munkakörével kapcsolatos bejelentések, kezdeményezések, panaszok vizsgálata, az e tárgykörhöz kapcsolódó ügyek intézése.
 15. Kapcsolattartás: Költségvetési és Adóügyi Irodával, a kivitelező cégekkel, a közterületek és parkok fenntartójával.
 16. Adatszolgáltatás ügyfelek, képviselők, tervezők részére.
 17. Önkormányzati közterületen lakosság által kért fák kivágásával, gallyazásával kapcsolatos engedélyek kiadása.
 18. A közmunkaprogramban résztvevők irányításával, koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása, a munkavégzés ellenőrzése.
  1. Környezetvédelmi és környezeti fenntarthatósági ügyek tekintetében:
 19. Környezetvédelmi megbízottként az önkormányzatnál jelentkező környezetvédelmi ügyek intézése.
 20. Tudásmegosztó előadást tart a fenntartható fejlődés módjairól, a környezetterhelés csökkentésének lehetőségeiről, valamint arról, hogy miképpen kerülhet a munkaszervezet (a hivatal) az európai természetvédelmi normákkal teljes összhangba. Az átadott ismeretek betartását felügyeli, eltérés esetén az illetékes vezetőnél jelentést tesz, valamint akciótervet készít az eltérés felszámolására.
 21. Felelősséget vállal azért, hogy a témával kapcsolatos ismeretanyaga mindig naprakész legyen, az aktuális újdonságokról-változásokról pedig további tudásmegosztó előadásokat tart az érintetteknek formális vagy informális módon.
 22. Ha új, a munkaszervezet szempontjából alkalmazhatónak látszó technológiáról értesül, annak felhasználási lehetőségéről akciótervet készít, és azt az illetékes, döntésre jogosult személyhez eljuttatja.

 

Építés hatósági ügyintéző

1.7.1 Építéshatósági ügyek tekintetében:

 1. I. fokú építéshatósági ügyekben építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása:
 • építési engedélyezési eljárás,
 • összevont engedélyezési eljárás,
 • összevont telepítési eljárás
 • országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás,
 • használatbavételi engedélyezési eljárás,
 • használatbavétel tudomásulvételi eljárás,
 • fennmaradási engedélyezési eljárás,
 • bontási engedélyezési eljárás,
 • jogutódlás tudomásulvételi eljárás,
 • veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás,
 • hatósági bizonyítvány kiállítása,
 • építésügyi szakhatósági eljárás.
 1. A lakóépületek egyszerű építési bejelentéséhez és az építésügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó építésügyi feladatok elvégzése.
 1. További szakhatósági eljárások lefolytatása a helyi építésügyi követelményeknek való megfelelés, a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés szakkérdések tekintetében.
 1. További feladatok:
 • igazolások kiadása,
 • területi nyilvántartások vezetése
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • ÉTDR rendszer hatósági adminisztrátori tevékenység ellátása
 • kapcsolattartás társhatóságokkal, szakhatóságokkal, ügyfelekkel
 • ügyfelek tájékoztatása
 • panaszügyek

 

 1. Fenti feladatokat ügyintéző az alábbi települések tekintetében látja el
 • Csákberény
 • Fehérvárcsurgó
 • Söréd
 • Magyaralmás
 • Mór
 • Pusztavám
 • Nagyveleg
 • Csókakő
 • Bodajk
 • Kincsesbánya
 • Isztimér
 • Balinka
 • Bakonycsernye
 1. Felelős az építéshatósági döntések tartalmi helyességéért, és jogszerűségéért, az elintézési határidők betartásáért, továbbá minden építéshatósági feladat maradéktalan elvégzéséért.
 1. Az építés hatósági ügyintéző I. az építés hatóság valamennyi ügyintézője által készített dokumentumait áttekinti, ellenőrzi kiadmányozást megelőzően.

 

 

Közterület-felügyelő

1.8.1. Közterület felügyelettel kapcsolatos ügyek tekintetében:

 1. A város közterületi rendjére vagy tisztaságára vonatkozó jogszabályok /helyi rendeletek/ betartásának ellenőrzéséről gondoskodik.
 2. Gondoskodik a város közterületi rendjét vagy tisztaságát védő jogszabályokba /helyi rendeletekbe/ ütköző cselekmények felderítéséről, megelőzéséről, megakadályozásáról és szankcionálásáról.
 3. A város közterületein folyó – engedélyhez kötött – tevékenységek (úm. közterület-foglalás, építés, útburkolat-bontás, árusítás, stb.) szabályszerűségének – az arra jogosult szerv engedélye meglétének és szabályszerűségének ellenőrzése.
 4. A közterületen tapasztalt rendellenesség megszüntetése érdekében tájékoztatja a városgondnokot, távollétében közvetlenül intézkedik annak megszüntetésével kapcsolatban.
 5. A város közterületein
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • közreműködik a közrend, a közbiztonság védelmében,
 • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködik állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
 1. Munkavégzése közben
 • a város közterületein rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést végez,
 • a város közterületi rendjét, vagy tisztaságát sértő szabálysértés elkövetőjét figyelmezteti, a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései szerint helyszíni bírsággal sújtja, illetőleg feljelentés vagy hatáskörébe tartozó egyéb intézkedés céljából igazoltatja,
 • azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, személyazonosítás céljából a legközelebbi rendőri szervhez – ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével – előállítja, a rendőri intézkedés kezdetéig az igazoltatott személyt feltartóztatja,
 • a szabálysértésen tetten ért személyt, az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett előállítja, ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével,
 • azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény kötelezővé, illetve lehetővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadja.
 1. A közterület-felügyelet működéséről – tapasztalatairól, intézkedéseiről – 2 pld.-ban naplót vezet.
 2. A közterület-felügyelő az eljárása, intézkedése során köteles minden esetben kulturált magatartást tanúsítani, kellő határozottság mellett, udvariasan és kulturáltan fellépni.
 3. A közterület-felügyelő helyszíni bírságot csak akkor alkalmazhat, ha azt szóbeli figyelmeztetés /felszólítás/ előzte meg és a reális határidőn belül nem vezetett eredményre.
 4. A közterület-felügyelő éves munkaidőkereten belül, külön munkabeosztás szerint dolgozik.
 5. Részt vesz a Bornapi és egyéb városi, kulturális rendezvények megszervezésében.

 

Európai uniós referens

1.9.1. Pályázati ügyek tekintetében:

 1. Az önkormányzati feladatokhoz, fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az esetlegesen szóba jöhető pályázati lehetőség ismertetése a döntéshozókkal.
 2. A benyújtandó pályázati anyagok előkészítése, illetve benyújtása.
 3. Európai Uniós pályázatokkal összefüggő koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátása.
 4. Pályázatokkal kapcsolatos ajánlatkérési eljárások lebonyolítása, szükséges előterjesztések készítése.
 5. Projektmenedzserként adott pályázatoknál:
  • biztosítja a projekt hatékony és határidőre történő lebonyolításához szükséges információkat, kiemelt szerepet tölt be a projekt operatív végrehajtó szervezetei és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásban,
  • koordinációs feladatokat lát el az Önkormányzat projektben érintett szervezeti egységei, illetve munkatársai felé,
  • előkészíti az Önkormányzat jóváhagyását igénylő, magas szintű döntéseket,
  • folyamatmenedzsment tevékenységet lát el a projekt előkészítés és megvalósítás időszakában,
  • a projekt-előkészítés és megvalósítás cselekvési programjának irányítása, a szakmai szolgáltatásokat végző szervezetek, személyek (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, könyvvizsgálat stb.) munkájának koordinációja,
  • közreműködés a szerződések előkészítésében (Támogatási Szerződés, kivitelező, szolgáltatási szerződések),
  • a projektmenedzsment (projekt monitoring, előrehaladási jelentések, projektrendezvények, szakmai és pénzügyi beszámolók, projekt zárójelentés, stb.) feladatok szakmai irányítása,
  • ellenőrzi a projekt során elkészített termékek, átadott produktumok minőségét, részt vesz az átadás-átvételi eljárásokban,
  • részt vesz a projekt felső szintű operatív és stratégiai jellegű egyeztetésein,
  • ellátja a projekt külső képviseletét a partnerekkel, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken a Projektirányító Testület vezetője által meghatározott körben.

 

 1. A Polgármesteri Hivatalban működő egyes irodák pályázattal foglalkozó előadóinak koordinálása, munkájuk elősegítése.
 2. Kapcsolattartás: Önkormányzati Irodával, Költségvetési és Adóügyi Irodával, Városi Televízióval, a pályázatírásban közreműködő szervezetekkel napi kapcsolattartás.
 3. Képviselő-testületi, Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésére javaslatok előkészítése.

1.9.2. Területfejlesztési ügyek tekintetében:

 1. Közreműködik a városfejlesztési igazgató által meghatározott területfejlesztési feladatok végrehajtásában.
 2. Vezetői utasítás, illetve felkérés szerint részt vesz a hivatal feladatkörébe tartozó - elsősorban a Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodát érintő – egyéb feladatok megoldásában.