Hirdetmény külterületi zártkerti földek bérbeadására

  • létrehozva: 2018. 02. 26.
  • frissítve: 2018. 02. 26.

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában lévő ingatlanok közül haszonbérleti szerződés formájában hasznosításra meghirdeti 2024. december 31-ig az alábbi ingatlanokat - a Településfejlesztési Bizottság 17/2018. (I.30.) határozata alapján - nyilvános ajánlattételi (licit) eljárás keretében:

Hrsz

művelési ág

terület (m2)

AK érték

0416/36

legelő és út

633

0.44

0488/33

szántó 5 és út

3939

6.14

0488/36

szántó 5 és út

1252

1.95

0488/41

szántó 5 és út

1915

2.99

0490/24

szántó 5

1794

2.80

0532/34

szőlő 6

640

2.78

0532/42

szőlő 6

1007

4.37

0533

szántó 6

595

0.58

0555

legelő 4

2338

0,65

0586/250

szőlő 6

2279

9.89

0586/253

szántó 6

4297

4.17

0586/286

legelő 5

1352

0.19

0796/26

szántó 6 és árok

2594

2.52

0796/31

szántó 6

1979

1.92

0796/32

szántó 5 és árok

2207

3.44

0798/12

szántó 6 és árok

3041

2.95

0879

legelő 3

2671

1.87

0881

legelő 3

17119

11.98

0884/1

rét 5

336

0.35

0884/2

rét 5

3940

4.10

0992

rét 5

1247

1.3

5533/3

legelő 4

686

0.19

5533/4

legelő 4

1085

0.30

6781

szőlő 5

583

4.05

6806

legelő 3

207

0.14

6807

legelő 3

235

0.16

7138

szántó 6 és út

607

0.59

7144

legelő 3

704

0.49

7212

szántó 5, szántó 7

1940

2.21

7298

legelő 3

193

0.14

 

A Pénzügyi Bizottság 114/2016. (XI.29.) határozatában a mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díját 800,- Ft/AK/év+ÁFA összegben határozta meg, amely egyben megegyezik a kikiáltási árral.

A haszonbérleti díj minden év május hó 31. napjáig esedékes. A haszonbérlő esetleges késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a haszonbérbeadónak. A haszonbérbeadó fenntartja annak jogát, hogy a haszonbérleti díjat évente felülvizsgálja.

Az ingatlanok hasznosításának feltételei a haszonbérleti szerződésben kerülnek meghatározásra.

A liciteljárásra jelentkezést írásban Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda (Mór, Szt. István tér 6. fsz. 2. sz.) alatti címre 2018. március 20-án (kedden) 10.00 óráig lehet benyújtani jelzés nélküli zárt borítékban, és annak tartalmaznia kell

  • jelentkezési és nyilatkozati lapot kitöltve, aláírva (mely átvehető a Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodán) földrészletenként (helyrajzi számonként külön-külön kitöltött és benyújtott „jelentkezési és nyilatkozati lappal” lehet a versenytárgyalásra jelentkezni)

A liciteljárás szabályai és módszere:

  • A liciteljárást 1 nap alatt kell lebonyolítani.
  • A liciteljárást azon földrészletekkel kell kezdeni, amelyre a legtöbb ajánlat érkezett.
  • A licit emelésének mértéke 50 Ft/AK/év+Áfa.
  • A liciteljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet alapján 3 fős munkacsoport bonyolítja le.

A liciteljárást levezető személy biztosítja, hogy egy adott ingatlanra csak az arra jogosult jelentkezők, vagy meghatalmazottaik tehessenek ajánlatot. Az eljáráson – a lebonyolításban közreműködő munkatársakon kívül – csak az ajánlattételre jogosultak lehetnek jelen.

Az eljárás vezetője ismerteti a licit tárgyát, a kikiáltási árat és a beérkezett ajánlatokat. A licitálást mindaddig kell folytatni, amíg a jelentkezők a magasabb vételárra ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az eljárás vezetője a megajánlott legmagasabb haszonbérleti díjat háromszor bejelenti, azt leüti és közli annak nevét, aki a legmagasabb összegű árajánlatot tette és ezzel a licitet megnyerte. Az eljárás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az ajánlattevők szóbeli licitálása helyett, előre kiosztott és sorszámozott táblával licitálhatnak.

Ha egy ingatlan meghatározott kikiáltási árára sem érkezik ajánlat, az eljárás vezetője arra az ingatlanra vonatkozóan a liciteljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Érvényességi követelmények:

Érvénytelen az ajánlat:

- melyet olyan vállalkozó, személy nyújtott be, aki nem vehet részt a liciten,

- amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőig nyújtottak be,

- amelyet nem felel meg a hirdetménynek

A beérkezett ajánlatok bontására és a liciteljárás lefolytatására 2018. március 20-án 14.00 órakor kerül sor a Móri Polgármesteri Hivatal Kistermében.

A liciteljárásra egyebekben Mór Városi Önkormányzat 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete – amely az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szól - az irányadó.

Felhívom a versenytárgyalásra jelentkezők figyelmét, hogy a zártkerti ingatlanok tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. tv. 20/A. §. (2) bekezdésében foglaltak - „A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg a borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos földet használó hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban - a föld fekvése szerint illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben - folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt, illetve a földműves tulajdonostársat követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. - alapján meg kell kérni a hegybíró nyilatkozatát az elővásárlási jogosultságról és a hegybíró nyilatkozatától függően a szomszédos hegyközségi tagnak előhaszonbérleti joga van.

A haszonbérleti szerződés megkötésének határideje: a liciteljárás napját követő 15 napon belül.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a versenytárgyaláson csak az vehet részt, aki a részvételre a jelentkezését előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

Érdeklődni Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodán lehet ügyfélfogadási időben (Csordás Mónika ügyintézőnél), vagy a 22/560-820 telefonon. A hirdetmény megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.mor.hu honlapon.

 

Mór, 2018. február 20.

Dr. Ujszászi György Szabolcs

jegyző

 

CsatolmányMéret
Kép ikon 8815.png3.11 KB