FELHÍVÁS - versenytárgyalásra

  • létrehozva: 2024. 04. 12.
  • frissítve: 2024. 04. 12.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

1./Mór 2570/1 helyrajzi szám alatt lévő /Vásárcsarnok 2-es alapvető élelmiszerüzlet/ ingatlan:

Épület:.              Terület m2               induló (kikiáltási) ára              üzemeltetési költség
2570/1. Hrsz,      42,97                      20.000,-Ft/m2/év + Áfa         300,-Ft/m2 + Áfa

 

2./Mór 2570/1 helyrajzi szám alatt lévő /Emelet 1-es iroda/ ingatlan:

Épület:.               Terület m2              induló (kikiáltási) ára              üzemeltetési költség
2570/1. Hrsz,       121,90                   20.000,-Ft/m2/év + Áfa         300,-Ft/m2 + Áfa

 

3./Mór 2570/1 helyrajzi szám alatt lévő /Emelet 2-es iroda/ ingatlan:

Épület:.               Terület m2              induló (kikiáltási) ára              üzemeltetési költség
2570/1. Hrsz,      61,74                      20.000,-Ft/m2/év + Áfa         300,-Ft/m2 + Áfa

 

4./Mór 2570/1 helyrajzi szám alatt lévő /Emelet 3-as iroda/ ingatlan:

Épület:.               Terület m2              induló (kikiáltási) ára              üzemeltetési költség
2570/1. Hrsz,      140,42                    20.000,-Ft/m2/év + Áfa         300,-Ft/m2 + Áfa

 

5./Mór 2570/1 helyrajzi szám alatt lévő /Emelet 4-es iroda/ ingatlan:

Épület:.               Terület m2              induló (kikiáltási) ára              üzemeltetési költség
2570/1. Hrsz,      60,43                      20.000,-Ft/m2/év + Áfa         300,-Ft/m2 + Áfa

 

Pályázati feltételek:

1./ Vásárcsarnok 2-es üzlet:
- Az üzlet alapvető élelmiszer kiskereskedelmi funkció céljára kerül a későbbiekben meghirdetésre.
- Élelmiszer-feldolgozó funkció nem lehetséges.
- Az üzlet egységen átalakítás nem végezhető, a pályázat benyújtásánál figyelembe kell venni és igazodni kell az egység helyiségkialakításához és felszereltségéhez.

2./ Emelet 1-es iroda; 3./ Emelet 2-es iroda; 4./ Emelet 3-as iroda; 5./ Emelet 4-es iroda:
- Az iroda egységekre egységenként vagy egy vállalkozás vagy több egymáshoz igazodó tevékenységi körű vállalkozás csoportja pályázhat.
- Az épület létesítésére vonatkozó pályázati felhívás előírása alapján nem támogatott rendeltetések (többek között a lakáscélú, turisztika, szálláshely szolgáltatás, bizonyos kulturális, vallási helyszín, stb.) nem pályázhatók. A rendeltetés megfelelőségére vonatkozóan a pályázó egyeztetést kérhet a benyújtás előtt.
- Az iroda egységeken átalakítás nem végezhető, a pályázat benyújtásánál figyelembe kell venni és igazodni kell az egységek helyiségkialakításához és felszereltségéhez.

A pályázatot (a jelentkezési és nyilatkozati lapot kitöltve, aláírva, valamint az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, vagy annak másolatát, kizárólag gazdálkodó szervezet esetén szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint eredeti aláírási címpéldány) jelzés nélküli borítékban 2024. május 2. (csütörtök) 15:00 óráig a MÓR-HOLDING Kft. ügyfélszolgálati irodájában (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.) kell leadni. Az ajánlati biztosítékot – mely a nem lakáscélú helyiség két havi bérleti díja – 2024. május 2. (csütörtök) 15.00 óráig kell megfizetni a MÓR-HOLDING Kft. pénztárában (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.).

Az érvénytelen pályázatot benyújtó és a sikertelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül.

A bérleti jog elnyerésére benyújtott pályázatokat a versenytárgyalás előtt - a borítékok bontását követően a - a bíráló bizottság ellenőrzi, több jelentkező esetén, a Rendelet 5.§ (7) bekezdés alapján versenytárgyalás lefolytatására kerül sor. A versenytárgyalás során a bérleti díj mértéke 300,-Ft/m2/év+Áfa összeggel emelkedik, és az a pályázó nyeri el a bérleti jogot (öt éves időtartamra), aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A versenytárgyalás 2024. május 6. (hétfő) 11:00 órakor
 a MÓR-HOLDING Kft. (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.) tárgyalójában
kerül lebonyolításra.

A nyertes pályázóval a bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. öt éves időtartamra határozott idejű bérleti szerződést köt.

Rendelet 9.§ (1) bekezdés alapján nyertes pályázó a bérleti szerződést legkésőbb a pályázati eljárást követő tizenötödik napig, azaz 2024. május 21. napjáig meg kell kötnie, továbbá az ingatlant az üzemeltetőtől át kell venni, mely esetben a nyertes által befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül. Ellenkező esetben az eljárás eredménytelenné válik és a nyertes által befizetett ajánlati biztosíték a kiíró szervet illeti meg.

A Rendelet 12. § (1) bekezdés alapján bérleti szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni.

A pályázati felhívás dokumentumait a MÓR-HOLDING Kft. ügyfélszolgálati irodájában átvehető ügyfélfogadási napokon: Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-11:00 és 13:00-16:00, Szerda 8:00-19:00.
A pályázati felhívással kapcsolatos egyéb információt személyesen vagy ügyfélfogadási időben az alábbi telefonszámon lehet kérni: 22/796-920.

Pályázaton az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet vehet részt, aki ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtja, és igazolja a jelen felhívásban meghatározott kéthavi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték megfizetését.

Vállalkozás esetén a pályázati felhívás dokumentumaihoz csatolni szükséges:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát
  • egyéni vállalkozói igazolást
  • aláírási címpéldányt 

A bérlemények megtekintése ügyfélfogadási napokon Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-11:00 és 13:00-16:00, Szerda 8:00-19:00 között - a 22/796-920-as telefonszámon - előzetes egyeztetést követően történik. 

Mór, 2024. 04. 12.

Békési László

ügyvezető

További hírek:

Meghívó

általános | 2024. 05. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a GYURKAMION Belföldi és Nemzetközi Fuvarozó Kft. (székhelye: 8060 Mór, Hammerstein u. 7.) kérelme alapján a Mór, Hammerstein u. 7. szám alatti, 2146/26 hrsz alatti telephelyen tervezett 5 tonna/nap kapacitás feletti fémhulladék gyűjtési tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közlemény a csatolmányban olvasható.

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása