FELHÍVÁS - MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

  • létrehozva: 2024. 04. 15.
  • frissítve: 2024. 04. 15.
FELHÍVÁS - MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat

értékesíteni kívánja a tulajdonában levő

Mór 2153/37 és a 2153/38 hrsz-ú

kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes

Jegenye utcai ingatlanokat.

 

A jelentkezést írásban a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. sz. iroda 2024. május 7-én, 16 óráig lehet benyújtani „építési telek-vásárlás” felirattal ellátott zárt borítékban, melynek tartalmaznia kell:

 - licitáló személyes adatai,

 - nyilatkozatot arról, hogy a licitáló a hirdetményben és felhívásban szereplő valamennyi feltételt elfogadja,

 - nyilatkozatot arról, hogy a licit napjától számított 50 napi időtartamra

ajánlati kötöttséget vállal,

 - nyilatkozat az ingatlan vételárának megfizetési módjáról,

 - nyilatkozatot arról, hogy az ingatlant megtekintette, tájékozódott annak állapotáról, ajánlatát elegendő információ birtokában, külső befolyástól mentesen alakította ki,

 - nyilatkozatot arról, hogy szerződéskötési képességében nincs korlátozva,

 - nyilatkozat a beépítéssel kapcsolatos kikötések tudomásul vételéről.

A kitöltött és benyújtott „jelentkezési és nyilatkozati lappal” lehet a liciteljárásra jelentkezni.

A kitöltött és benyújtott „jelentkezési és nyilatkozati lappal” lehet a liciteljárásra jelentkezni.

Az ingatlan kikiáltási ár, mely alapján liciteljárás lefolytatásra kerül:

Hrsz

Terület nagyság (m2)

Kikiáltási ár Ft (bruttó)

2153/37

1033

8.655.000

2153/38

1033

8.655.000

Az ingatlan vételárának megfizetésére vonatkozó szabályok: az ingatlan vételárát a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül egy összegben kell megfizetni.

A liciteljárás szabályai és lefolytatása:

 - a liciteljárást 1 nap alatt kell lebonyolítani,

 - a licit emelésének mértéke 100.000, - Ft, (licitküszöb)

 - a liciteljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott 3 fős munkacsoport bonyolítja le.

A liciteljárást levezető személy biztosítja, hogy egy adott ingatlanra csak az arra jogosult jelentkezők, vagy meghatalmazottaik tehessenek ajánlatot. Az eljáráson – a lebonyolításban közreműködő munkatársakon kívül – csak az ajánlattételre jogosultak lehetnek jelen.

Az eljárás vezetője ismerteti a licit tárgyát. A licitálást mindaddig kell folytatni, amíg a jelentkezők a magasabb vételárra ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az eljárás vezetője a megajánlott legmagasabb vételárat háromszor bejelenti, azt leüti és közli annak nevét, aki a legmagasabb összegű árajánlatot tette és ezzel a licitet megnyerte. A liciteljárás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az ajánlattevők szóbeli licitálása helyett, előre kiosztott és sorszámozott táblával történő licitálással történik.

Ha az ingatlan meghatározott alapárára nem érkezik ajánlat az eljárás vezetője az ingatlanra vonatkozóan a liciteljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására 1.000.000, - Ft foglalót (bánatpénzt) a pályázat kiírójának az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-76354634 számú számlájára a liciteljárás megkezdése előtti nap 12 óráig be kell fizetnie. A foglaló befizetéséről szóló igazolást a jelentkezéshez mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonrendeletében - 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet - a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes ajánlattevő bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a liciteljárást követően – a nyertes licitáló kivételével – a licitálóknak 15 napon belül vissza kell téríteni.

A szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek és jogok:

Az ajánlattevő tudomásul veszi azt, hogy a nyertes licitáló a licit napjától számított 15 napon belül köteles adásvételi szerződést kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes licitáló a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant. A birtokbavételtől kezdve viseli a terheket, a kárveszélyt és szedi az ingatlan hasznait.

Az adásvételi szerződésben az ingatlan beépítésére vonatkozóan az alábbi kikötések kerülnek rögzítésre:

 - az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át

 - a beépítési kötelezettség elmulasztása esetén a vevőnek kötbért kell fizetni, melynek mértéke az ingatlan vételárának 5%-a minden késedelmes év után

 - az elektromos áram, gáz, víz -szennyvízcsatorna-hálózat kiépültek.

 - elidegenítési tilalom bejegyeztetése a beépítés biztosítására

A liciteljárás eredménye ellen nincs jogorvoslatnak helye.

Érvényességi követelmények:

Érvénytelen a jelentkezés:

- melyet olyan jogi vagy természetes személy nyújtott be, aki nem vehet részt a liciten,

- amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőig nyújtottak be.

A beérkezett jelentkezések bontására a liciteljárás lefolytatása előtt 2024. május 8-án, 13:00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal emeleti kistermében.

Az eljárás során az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet az irányadó.

Felhívom a liciteljárásra jelentkezők figyelmét, hogy a szabályozási terv Lke2 besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 50%.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a liciteljáráson csak az a jelentkező vehet részt, aki a jelentkezését az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

A liciteljárásra történő jelentkezést a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. számú iroda) kell leadni 2024. május 7-én 16:00 óráig. A liciteljárásra a Móri Polgármesteri Hivatal (Mór, Szent István tér 6.) emeleti Kistermében 2024. május 8-án 14:00 órakor kerül sor.

Érdeklődni, további információt kérni 22/560-861 telefonszámon lehet.

Dokumentumok: 

További hírek:

Meghívó

általános | 2024. 05. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a GYURKAMION Belföldi és Nemzetközi Fuvarozó Kft. (székhelye: 8060 Mór, Hammerstein u. 7.) kérelme alapján a Mór, Hammerstein u. 7. szám alatti, 2146/26 hrsz alatti telephelyen tervezett 5 tonna/nap kapacitás feletti fémhulladék gyűjtési tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közlemény a csatolmányban olvasható.

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása