Meghívó

 • létrehozva: 2024. 03. 21.
 • frissítve: 2024. 03. 21.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. március 27. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT az egyedi szennyvíztisztító létesítmények telepítésének támogatásáról szóló 26/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. JAVASLAT a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 7. JAVASLAT körzeti megbízotti, valamint körzeti megbízotti csoportparancsnoki státuszba történő kinevezések véleményezése tárgyában
 8. JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában
 9. TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetéről
 10. TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetéről
 11. BESZÁMOLÓ Mór város közigazgatási területén 2023. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről
 12. BESZÁMOLÓ a Móri Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
 13. BESZÁMOLÓ a társulások 2023. évi működéséről
 14. BESZÁMOLÓ a 2023. évi adóztatási tevékenységről
 15. BESZÁMOLÓ a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2023. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról
 16. JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2024. évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában
 17. JAVASLAT a 2023. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tárgyában
 18. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel működő V. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására pályázat kiírása tárgyában
 19. JAVASLAT az V. számú háziorvosi körzet csókakői körzetrészének további működtetésére vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötése, valamint a MAFRU-MED Kft-vel kötött személyes közreműködői szerződés módosítása tárgyában
 20. JAVASLAT a Móri Önkormányzati Tűzoltóság felügyelő bizottsági tag delegálására
 21. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában
 22. JAVASLAT Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatának véleményezése tárgyában
 23. JAVASLAT Mór-Felsődobos 0618/11 és 0618/12 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására
 24. JAVASLAT Mór Jegenye utca 2153/17 hrsz-ú ingatlan tárgyában
 25. JAVASLAT Mór Szent István tér 1/A.-1/B. épületben radiátor cserével kapcsolatos megállapodás tárgyában
 26. JAVASLAT a 2024. évi Móri Szent György Heti Vigasságok közterület-használatával kapcsolatos megállapodás tárgyában
 27. JAVASLAT a 284/2019. (VIII.28.) Kt. határozat módosítása tárgyában
 28. JAVASLAT „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázaton történő részvétel jóváhagyása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 29. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetése, karbantartása 2024. évben tárgyú ajánlatkérési eljárás megindítása tárgyában
 30. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzése 2024. évben tárgyú ajánlatkérési eljárás megindítása tárgyában
 31. JAVASLAT a szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztása tárgyában
 32. JAVASLAT a Képviselő-testület 2024. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában
 33. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2024. február hónapban igénybe vett szabadságáról
 34. Polgármesteri tájékoztató
 35. Kérdések, interpelláció

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2024. március 21.

                                                                                                                                                                Fenyves Péter

                                                                                                                                                                 polgármester

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.