HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2023. évi jelöléséről és választásáról

  • létrehozva: 2023. 03. 23.
  • frissítve: 2023. 03. 23.
HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2023. évi jelöléséről és választásáról

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése értelmében az ítélkezésben törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek.

A bírósági ülnökök jogállására és választására vonatkozó részletes szabályokat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza.

A Bjt. 216. § (1) bekezdése értelmében az ülnökök megbízatása 4 évre szól, azzal, hogy ha az ülnökök megválasztására a köztársasági elnök által ülnökválasztásra kitűzött időpontban nem kerül sor, a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökök megválasztásától számított 30 nap elteltével jár le. A Bjt. 216. § (2) bekezdése értelmében az ülnökök választását a köztársasági elnök tűzi ki.

A Köztársasági Elnök a 39/2023. (III.6.) KE határozatával – az Országos Bírósági Hivatal Elnökének javaslatára – a bírósági ülnökök választását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a törvényszék ülnökeit a vármegyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületei választják meg.

A Fejér Vármegyei Közgyűlés a Székesfehérvári Törvényszékre:
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 510. § alapján – a munkaügyi perben eljáró bíróságra ülnöknek 12 fő,
- a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságra pedagógus és nem pedagógus ülnöknek 7 fő megválasztására jogosult.

A Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlései a fenti számú ülnökök közül 1-1 főt választanak meg.

A Fejér Vármegyei Közgyűlés várhatóan 2023. április 20-i ülésén dönt az ülnökök megválasztásáról.

Kit lehet ülnöknek jelölni:

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött [de a Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontjából következően a 70. évét be nem töltött] magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 212. § (3) bekezdése értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

Ki jelölhet ülnököt:

• A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

• A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. (A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.)

• A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

• A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 214. § (5.) bekezdése alapján egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.

A jelöléshez az alábbi nyomtatványok kitöltése és igazolások beszerzése, valamint azok együttes benyújtása szükséges:

1. „Bírósági ülnökké jelölés” nyomtatvány - (4/b. számú mellékletet és 4/c. számú mellékletet) jelölő személy, illetve szervezet tölti ki,

2. „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” – (5. számú melléklet) a jelölt tölti ki

3. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltje esetén a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket igazoló dokumentumok – jelölt szerzi be -:
 ▪ pedagógus és pszichológus jelölt esetében a diploma egyszerű fénymásolatát,
▪ a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott jelölt esetében a diploma egyszerű fénymásolata,továbbá a munkáltató vagy a korábbi munkáltató igazolását arról, hogy a jelölt a Be. 680 § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkakörben dolgozik vagy dolgozott korábban

4. A bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány – jelölt szerzi be –, amely igazolja, hogy
▪ a jelölt büntetlen előéletű
▪ nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni)

Figyelem!

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésére szolgáló űrlap megfelelő rovatában (ügyfélkapun történő igénylés esetén) – speciális igazolásként – a következő jogszabálynak való megfelelés igazolását kell kérni: 174 – bírósági ülnök a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 212. § (1) bekezdése.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány 90 napig érvényes, így figyelemmel kell lenni arra, hogy a benyújtott hatósági igazolványnak a bírósági ülnökök megválasztásáról határozó közgyűlés időpontjáig érvényesnek kell lennie.

A jelölési határidő rövidségére tekintetettel javasoljuk a hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyfélkapun keresztül történő igénylését.

A jelölés bejelentése:

A jelölést (csatolva a fentiekben felsorolt nyomtatványokat és igazolásokat) a jelöltnek kell benyújtania.

A jelölést a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) személyesen lehet benyújtani

2023. április 14-én 12 óráig,

illetve ugyanerre a címre levélben úgy kell postára adni, hogy az legkésőbb 2023. április 14-ig megérkezzen.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, továbbá a bírósági ülnökválasztással kapcsolatosan kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatványok a www.fejer.hu oldalon megismerhetők és letölthetők.

Az ülnökválasztás eredményéről – a Fejér Vármegyei Közgyűlés döntését követően – az érintettek írásban tájékoztatást kapnak.

További információ a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál kérhető munkaidőben (hétfőtől – csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-13 óra között) az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/22/312-144
E-mail: fejer@fejer.hu

Letölthető nyomtatványok:
- „Bírósági ülnökké jelölés” - (4/b. számú melléklet, 4/c. számú melléklet)
- „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” – (5. számú melléklet)
- Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Adatkezelési tájékoztató

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.