Meghívó

 • létrehozva: 2022. 12. 08.
 • frissítve: 2022. 12. 08.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. december 14. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 4. JAVASLAT a veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
 6. TÁJÉKOZTATÓ a 2023. évi költségvetés várható pozícióiról (pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
 8. JAVASLAT a 2023. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról szóló rendelet megalkotása tárgyában
 9. JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda és a Móri Napsugár Óvoda téli zárva tartása tárgyában
 11. JAVASLAT a Varga Med 2005. Bt-vel kötendő feladat-ellátási előszerződés tárgyában
 12. JAVASLAT a cafetéria-juttatások 2023. évi összegének meghatározása tárgyában
 13. JAVASLAT a hivatali köztisztviselők 2023. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására
 14. JAVASLAT a Brigetio Gyógyfürdő Komárom igénybevételének 2023. évi támogatására
 15. JAVASLAT a képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervére
 16. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati képviselők képviselői tevékenysége tárgyában
 17. JAVASLAT Mór város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése és felülvizsgálata tárgyában
 18. JAVASLAT a Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására szóló pályázat kiírása tárgyában
 19. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2023. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
 20. JAVASLAT forrás biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT földgáz energia és villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárása tárgyában
 22. JAVASLAT gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés tárgyában
 23. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 24. JAVASLAT nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása tárgyában
 25. JAVASLAT Mór város településterv módosítás indítása tárgyában
 26. JAVASLAT az MNV Zrt.-től ingyenes tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése tárgyában
 27. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft-vel kötött keretszerződésben szereplő egységárak felülvizsgálata tárgyában
 28. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 29. Polgármesteri tájékoztató
 30. Kérdések

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

Mór, 2022. december 8.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről l szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 70. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2024. (I.31.) határozata alapján, lefolytatja az alábbi Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR.) módosítását.

Mór Városi Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában levő Mór 2153/37, 2153/38 és a 2153/22 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes Jegenye utcai ingatlanokat.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór szervezésében megrendezésre kerül a

Magyarországi Németek Országos Borversenye

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá tartalmazza Mór Városi Önkormányzat Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodája, a Depónia Kft és a FEJÉRVÍZ ZRT. munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is.

Áldozatsegítő Központ

általános | 2024. 02. 23.