Pályázati felhívás - Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására

  • létrehozva: 2022. 05. 02.
  • frissítve: 2022. 05. 02.
Pályázati felhívás - Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely  intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására

Mór Városi Önkormányzat a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására.

A jogviszony időtartama: határozott időre, 2022. július 1. – 2027. június 30. napjáig szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, 8060 Mór, Szent István tér 4.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári, a közművelődési és a muzeális tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése, ezen belül a német nemzetiségi kultúra ápolása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Munkabér: Mt szerint, megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

Elvárt végzettség:

 - felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés (közművelődési intézmény)

vagy

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)

vagy

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (közérdekű muzeális kiállítóhely)

Elvárt gyakorlat:

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (közművelődési intézmény)

vagy

- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)

vagy

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább egyéves szakmai gyakorlatot szerzett (közérdekű muzeális kiállítóhely)

Egyéb elvárások:

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötését követően,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, valamint az Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok nem áll fenn,
- cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okiratok másolata
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
- 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
- a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását
- nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. július 1. napi hatállyal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton, írásban kell benyújtani Mór Városi Önkormányzat, Fenyves Péter polgármester részére (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: Lamberg-kastély MKKMK igazgatói pályázat.

A pályázatot elektronikus formában, e-mailen is kérjük mellékelni a fenyves@mor.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői jogviszony létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti soros ülésen dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

• Mór város honlapja: www.mor.hu, továbbá
• Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely honlapja: www.lambergkastely.hu
• a Magyar Népművelők Egyesületének állásajánló portálja: www.kozmuvallas.hu

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2022. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

Tájékoztatás adatkezelésről:

A személyes adatok kezelője: Mór Városi Önkormányzat.

Az adatkezelés célja a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően történik.

Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanap, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, valamint a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Dr. Horváth Éva Humánügyi Irodavezetőtől kérhetik az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36-20/371-6250, e-mail: horvatheva@mor.hu

További hírek:

Tájékoztatás

általános | 2022. 06. 30.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal

2022. július 1. napján (pénteken)

zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                  Dr. Taba Nikoletta

                                                                                                                          jegyző

Tájékoztatás a móri Kormányablak nyitva tartási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Járási Hivatal Kormányablak Osztályán a nyár folyamán felújítási munkálatok folynak.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.