Meghívó

 • létrehozva: 2022. 04. 25.
 • frissítve: 2022. 04. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 27 (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 5. BESZÁMOLÓ Mór város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
 6. BESZÁMOLÓ az M-Bussal Kft. által Mór város területén 2021. szeptember 1-jétől végzett helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
 7. JAVASLAT a képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában
 8. BESZÁMOLÓ a 2021. évi bornapi elszámolás tárgyában
 9. JAVASLAT a 2021. évben praxistámogatásra, bornapi rendezvényekre - az államháztartáson kívülre - nyújtott támogatások elszámolása tárgyában
 10. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában
 11. JAVASLAT a Lamberg-pince épület karbantartási-üzemeltetési szerződésének jóváhagyása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 12. JAVASLAT a Móri Lamberg pince terembérleti díjainak megállapítása tárgyában
 13. JAVASLAT Mór Vajalhegyi úti dűlőben 7024/5 hrsz-ú kivett közút megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ajánlat tárgyában
 14. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 15. JAVASLAT Mór, Szent Borbála, Béke és Kert utca, valamint Táncsics utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 16. JAVASLAT Mór 0229, 0188 (Pusztavám határa) és 0228/2 (Árkipuszta) hrsz-ú külterületi utak elnevezése tárgyában
 17. JAVASLAT a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására szóló pályázatok elbírálása és az intézményvezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat ismételt (3.) kiírása tárgyában
 18. JAVASLAT a 112/2022.(III.30.) határozat hatályon kívül helyezésére
 19. JAVASLAT Vajalhegyi úti dűlő zártkerti ingatlanok hálózati csatlakozási szerződés módosítására
 20. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. új felügyelőbizottsági tagjának választása tárgyában
 21. JAVASLAT az SBZ Pro Hungary Kft.-vel megállapodás megkötése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 22. JAVASLAT Vértes utcai üzletsor körüli járda felújítása kivitelezési munkáinak költségmegosztása tárgyában
 23. JAVASLAT az állami tulajdonú Mór 2995 hrsz-ú út önkormányzat részére történő ingyenes átruházása tárgyában
 24. Polgármesteri tájékoztató
 25. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről l szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 70. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2024. (I.31.) határozata alapján, lefolytatja az alábbi Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR.) módosítását.

Mór Városi Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában levő Mór 2153/37, 2153/38 és a 2153/22 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes Jegenye utcai ingatlanokat.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór szervezésében megrendezésre kerül a

Magyarországi Németek Országos Borversenye

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá tartalmazza Mór Városi Önkormányzat Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodája, a Depónia Kft és a FEJÉRVÍZ ZRT. munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is.

Áldozatsegítő Központ

általános | 2024. 02. 23.