Meghívó

 • létrehozva: 2021. 11. 19.
 • frissítve: 2021. 11. 19.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. november 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló 31/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évi költségvetés várható pozícióiról (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a Mórhő Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójára
 9. JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójára (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 10. JAVASLAT a Mór-Holding Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójára (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 11. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójára
 12. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában
 13. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. könyvvizsgálói feladatkörének betöltésére
 14. JAVASLAT a Móri Borvidék TDM Egyesület 2022.évi marketing és munkaterve tárgyában
 15. JAVASLAT a III. számú gyermekorvosi körzet további működtetésére vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötése tárgyában
 16. JAVASLAT a II. számú háziorvosi körzet további működtetésére vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötése tárgyában
 17. JAVASLAT a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet tovább működtetése tárgyában
 18. JAVASLAT Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna Egészségügyi- És Szolgáltató Betéti Társaság feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 19. JAVASLAT Naturamedical Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 20. JAVASLAT Holczer-Med Kft. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 21. JAVASLAT Papné Dr Nagy Lenke e.v. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 22. JAVASLAT "Dr. Fábry-Dr. Mayer Eü." Kft. feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 23. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 24. JAVASLAT a munkahelyi étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára
 25. JAVASLAT a közszolgáltatási (távhőszolgáltatási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési) díjak felülvizsgálata tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 26. JAVASLAT a lakbérek, a helyiségbérleti, közterület-használati és piaci helyfoglalási díjak felülvizsgálata tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 27. JAVASLAT a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
 28. JAVASLAT Mór város 2022-2027 közötti időszakra szóló sportkoncepciójának elfogadása tárgyában
 29. JAVASLAT Mór 0979/8 hrsz-ú kivett saját használatú út (Tímárpuszta) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában
 30. JAVASLAT Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola területén sporteszközök telepítése tárgyában
 31. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat által 2021. évben benyújtott pályázatokról, azok előkészítéséről és eredményéről
 32. BESZÁMOLÓ a képviselő-testület által a gazdasági társaságok vezető testületeibe delegált személyek által végzett tevékenységről
 33. JAVASLAT a képviselő-testület 2021. évi ii. féléves munkaterve módosítására
 34. Polgármesteri tájékoztató
 35. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2021. november 18.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

HIRDETMÉNY MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

FELHÍVÁS - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Meghívó

általános | 2022. 04. 14.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 19. (kedd)

8:15 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Tájékoztatom Mór város lakosságát, a civil-, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, hogy Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 43. § (2) bekezdés aa) pontja alapján az elkészített

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2022. (III. 30.) határozatát a településszerkezeti tervről

és

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét Mór város helyi építési szabályzatáról

az alábbi elérési úton közzéteszem.

Hirdetés - óvodai beiratkozás

általános | 2022. 04. 03.

Hirdetés - óvodai beiratkozás

Mór Városi Önkormányzat értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2022. augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2022/2023. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában lévő óvodákban és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő székhely óvodában az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Képviselő-testülettől Szervezeti és Múködési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének alapján, átruházott hatáskörben eljárva, továbbá a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20.§ (1) bekezdés alapján, az óvodai beíratási időpontokat 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg: