Pályázati kiírás - Pénzügyi Irodavezető

 • létrehozva: 2020. 03. 26.
 • frissítve: 2020. 03. 26.
Pályázati kiírás - Pénzügyi Irodavezető

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Pénzügyi Irodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

Ellátandó feladatok:

- Irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi Iroda munkáját.

- Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében biztosítja a pénzügyi döntések szabályszerűségét.

- A központi irányelvek, útmutatók áttekintését követően elkészíti a költségvetési koncepciókat, és költségvetéseket.

- Kidolgozza költségvetési szervek tervezési irányelveit. Tételesen ellenőrzi, egyezteti, szükség esetén korrigálja az költségvetéseket.

- Számításokat, elemzéseket készít a bevételek és kiadások alakulása tekintetében, évvégén kimunkálja a költségvetés végrehajtásának várható pozícióit, kimutatja az áthúzódó feladatokat, végleges költségvetési megtakarításokat.

 - Felméri a központi támogatásokat megalapozó mutatókat, évközben azok felülvizsgálatát elkészíti.

- Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló időközi és évvégi beszámolókat, azok előírt számszaki mellékleteit, elemzi a végrehajtást.

- A jóváhagyott előirányzatokat felosztja a keretgazdák között, évközben rendszeresen felülvizsgálja a kötelezettségvállalások alakulását, javaslatot készít az előirányzatok módosítására.

- Gondoskodik a gazdálkodási körbe tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról, menedzseli a likviditásukat.

- Elkészíti, karbantartja a pénzügyi szabályzatokat, és gondoskodik a dolgozókkal történő megismertetésről.

- Elkészíti a jóváhagyott költségvetési előirányzatok módosításáról szóló rendelet-tervezeteket.

- Elkészíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket.

- A likviditás megőrzése érdekében nyomon követi a pénzáramok alakulását.

- Kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogkörében gondoskodik az előirányzatok szabályszerű felhasználásról.

- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi tárgyú előterjesztéseit felülvizsgálja, azok önkormányzati gazdálkodásra ható hatásait kimunkája.

- Elkészíti az adósminősítéshez előírt dokumentumokat.

- Ellátja az operatív gazdálkodási feladatokat, ennek keretében pénzügyi ellenjegyző jogkört, valamint a gazdálkodási szabályzatban meghatározott körben kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A köztisztviselő feladatai kiterjednek a Móri Polgármesteri Hivatalra, a Mór Városi Önkormányzatra, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mórra, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mórra, a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásra, a Móri Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint ezek fenntartása alatt álló önállóan működő intézményekre.

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a pályázó rendelkezik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 12. § (1) bekezdésének megfelelő végzettséggel, továbbá megfelel az Ávr. 12. § (2) bekezdésben foglaltaknak
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • vezetői tapasztalat
 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, a gazdasági vezetőre vonatkozó egyéb jogszabályi előírások meglétét igazoló okiratok fénymásolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betöltésének időpontja: legkorábban 2020. május 3. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Zoltán jegyző nyújt a 22/560-823-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni: „Pénzügyi Irodavezető”,
 • elektronikus úton: Dr. Kovács Zoltán jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen: Dr. Kovács Zoltán jegyző – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 22.

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra: