Meghívó

 • létrehozva: 2017. 11. 23.
 • frissítve: 2017. 11. 23.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 29. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem. 

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. JAVASLAT A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet tárgyában
 5. JAVASLAT reklámhordozók építményadójának bevezetése tárgyában
 6. JAVASLAT a lakbérek, a helyiségbérleti, közterület-használati és piaci helyfoglalási díjak felülvizsgálata tárgyában
 7. JAVASLAT a közszolgáltatási (helyi közlekedési, távhőszolgáltatási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési) dijak felülvizsgálata tárgyában
 8. JAVASLAT a KNYKK Zrt.-vel kötött helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott Móri Táncsics Mihály Gimnázium intézményvezetői megbízásának véleményezése tárgyában
 10. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 11. JAVASLAT a munkahelyi étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában
 12. JAVASLAT az ÉRFOG-Ó Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése, valamint az új feladat-ellátási előszerződés megkötése tárgyában
 13. JAVASLAT Iskola-Egészségügyi Szolgálat megbízási szerződésének megkötése tárgyában
 14. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés várható pozícióiról
 15. JAVASLAT a Mórhő Kft. 2018. évi üzleti terv koncepciójára
 16. JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv koncepciójára
 17. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. 2018. évi üzleti terv koncepciójára
 18. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2018. évi üzleti terv koncepciójára
 19. JAVASLAT a Móri Borvidék TDM Egyesület 2018.évi marketing és munkaterve tárgyában
 20. JAVASLAT „A Móri Öttusa Sportegyesület – 800 méteres futócsík kialakítása a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban (4262/7 és 4262/6 hrsz.)” tárgyú fejlesztés megvalósítására
 21. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat által 2017. évben benyújtott pályázatokról, azok előkészítéséről és eredményéről
 22. JAVASLAT Mór 0556/15 helyrajzi számú ingatlan vásárlási kérelme tárgyában
 23. JAVASLAT Mór 6781 helyrajzi számú ingatlan vásárlási kérelme tárgyában
 24. JAVASLAT Mór 1394 helyrajzi számú ingatlanhoz tartozó elektromos vezeték cseréje tárgyában
 25. JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában
 26. JAVASLAT Mór város településrendezési eszközeinek módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)
 27. JAVASLAT A Mór belterület 1302/1 és 1302/3 hrsz-ú ingatlanok mór városi önkormányzat vagyonkezelésébe vétele tárgyában
 28. JAVASLAT „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Zrínyi utca 36. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás lezárása (pótanyagként kerül kiküldésre)
 29. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása tárgyában
 30. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terv 2. számú módosításának elfogadása tárgyában
 31. JAVASLAT az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázati előkészítés költségeihez szükséges forrás biztosítása tárgyában a Móri Többcélú Kistérségi Társulás részére (pótanyagként kerül kiküldésre)
 32. JAVASLAT a Képviselő-testület által a gazdasági társaságok vezető testületeibe delegált személyek által végzett tevékenységről (melléklet pótanyaként kerül kiküldésre)
 33. JAVASLAT a polgármester 2017. év IV. negyedévi és 2017. évi értékelése tárgyában
 34. Polgármesteri tájékoztató
 35. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 36. Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket az alábbi linken tekinthetik meg.

További hírek:

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről l szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 70. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2024. (I.31.) határozata alapján, lefolytatja az alábbi Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR.) módosítását.

Mór Városi Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában levő Mór 2153/37, 2153/38 és a 2153/22 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes Jegenye utcai ingatlanokat.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór szervezésében megrendezésre kerül a

Magyarországi Németek Országos Borversenye

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá tartalmazza Mór Városi Önkormányzat Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodája, a Depónia Kft és a FEJÉRVÍZ ZRT. munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is.

Áldozatsegítő Központ

általános | 2024. 02. 23.