Meghívó

  • létrehozva: 2017. 09. 21.
  • frissítve: 2017. 09. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet tárgyában

4.)JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet tárgyában

5.)JAVASLAT a KNYKK Zrt.-vel kötött helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában

6.)JAVASLAT „Mór Város Sportjáért” Közalapítvány alapító okirat módosítása tárgyában

7.)JAVASLAT Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatára

8.)JAVASLAT műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában

9.)JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

10.)JAVASLAT a Bezsila és Társa Gyógyító Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában hozott 79/2017. (III.29.) kt. határozat módosítására

11.)JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

12.)JAVASLAT Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi III. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására

13.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Lovarda u. 5. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindítására (melléklet pótanyaként kerül kiküldésre)

14.)JAVASLAT parkolóépítési együttműködési megállapodás jóváhagyására

15.)JAVASLAT Mór, Vásártér utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

16.)JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

17.)JAVASLAT áram és víziközmű kiépítése a Mór 1462/4 hrsz.-ú ingatlanra tárgyában

18.)JAVASLAT Mór 7306, 7307 és a 7223 hrsz-ú szőlő megnevezésű termőterület művelési ág változásának tárgyában

19.)JAVASLAT Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme tárgyában

20.)Polgármesteri tájékoztató

21.)Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

 

Mór, 2017.szeptember 21.

 

Fenyves Péter

polgármester  

 

További hírek:

HIRDETMÉNY MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

FELHÍVÁS - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Meghívó

általános | 2022. 04. 14.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 19. (kedd)

8:15 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Tájékoztatom Mór város lakosságát, a civil-, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, hogy Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 43. § (2) bekezdés aa) pontja alapján az elkészített

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2022. (III. 30.) határozatát a településszerkezeti tervről

és

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét Mór város helyi építési szabályzatáról

az alábbi elérési úton közzéteszem.

Hirdetés - óvodai beiratkozás

általános | 2022. 04. 03.

Hirdetés - óvodai beiratkozás

Mór Városi Önkormányzat értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2022. augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2022/2023. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában lévő óvodákban és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő székhely óvodában az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Képviselő-testülettől Szervezeti és Múködési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének alapján, átruházott hatáskörben eljárva, továbbá a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20.§ (1) bekezdés alapján, az óvodai beíratási időpontokat 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg: