Meghívó

  • létrehozva: 2017. 08. 24.
  • frissítve: 2017. 08. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 30. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT az anyakönyvvezető közreműködésével tartott szertartásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek tárgyában

4.)JAVASLAT a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló önkormányzati rendelet tárgyában

5.)JAVASLAT az államháztartáson kívüli forrásátvétel és forrásátadás szabályairól szóló 58/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

6.)JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

7.)TÁJÉKOZTATÓ Mór város településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete (előzetes tájékoztató szakasz) partnerségi egyeztetéséről, valamint az elkészített véleményezési anyagról (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

8.)TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről

9.)BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2017. évi első félévi tevékenységéről

10.)JAVASLAT dr. Opra Béla Istvánnal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnése tárgyában

11.)JAVASLAT Mór Város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

12.)JAVASLAT a móri 1809/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó parkolóhely építési megállapodás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

13.)JAVASLAT Mór 0309 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út lezárása tárgyában

14.)JAVASLAT MÓR-HOLDING KFT. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában

15.)JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. beolvadásának előkészítése tárgyában

16.)JAVASLAT a bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában

17.)JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában

18.)JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór-Felsődobos ivóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában

19.)JAVASLAT munkamegosztási megállapodások jóváhagyása tárgyában

20.)JAVASLAT Mór, Szt. István tér 1/B szám alatti 1 hrsz-ú ingatlanra kötött használati megállapodás tárgyában

21.)JAVASLAT Mór, Vámos köz 3. forgalmi rendjének módosítása tárgyában

22.)JAVASLAT Mór, Ady Endre utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

23.)JAVASLAT Mór, Táncsics Mihály utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

24.)JAVASLAT Mór város településfejlesztési koncepciójának egyeztetési változatának megismerése tárgyában

25.)JAVASLAT a Mórhő Kft kérelme tárgyában

26.)JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

27.)JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terv 2. számú módosításának elfogadása tárgyában

28.)JAVASLAT Mór, Bajcsy-Zs. Endre utca régi buszpályaudvar rehabilitáció kivitelezése tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására (pótanyagként kerül kiküldésre)

29.)JAVASLAT Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi III. ütem közbeszerzési eljárás megindítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

30.)JAVASLAT Mór 0820/23 helyrajzi számú ingatlan eladási felajánlás elfogadása tárgyában

31.)JAVASLAT az ESAB Kft. vízellátását szolgáló vezetékszakasz átadását tartalmazó megállapodás elfogadása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

32.)JAVASLAT a 176/2017. (V.31.) Kt. határozat módosítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

33.)JAVASLAT országzászló elhelyezése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

34.)Polgármesteri tájékoztató

35.)Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

További hírek:

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2022. 05. 16.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége, mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az ellene történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat!

Mezőgazdasági összeírás

általános | 2022. 05. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2022. 05. 05.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Mammográfiai szűrés Móron

általános | 2022. 05. 04.

  

Pályázati felhívás - Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely  intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására

Mór Városi Önkormányzat a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására.