Kérelem - Telepengedély kérelem

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján

Az ipari tevékenység végzőjének adatai

Kapcsolattartásra vonatkozó adatok

A telep adatai

Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

Telep üzemeltetésének időtartama, napi munkavégzés műszakonként *
Kérjük töltse ki a táblázatot.
1
2
3
4
5
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.

- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
- közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
- cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé
- annak igazolására szolgáló irat, hogy a kérelmező a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat megfizette (pl. átutalási bizonylat, csekk feladóvevényének másolata).
- aláírási címpéldány, közokirat, amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és a meghatalmazó aláírási címpéldánya
- 5000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken vagy átutalással történő befizetéssel

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatást ide nem értve – haladéktalanul, írásban bejelentem.
Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.