A szervezeti struktúra Hivatal

  • létrehozva: 2016. 10. 20.
  • frissítve: 2016. 11. 10.

PMH szervezeti ábra

A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

1. A hivatal az alapító okiratában meghatározott tevékenységi körébe tartozó - ügyintézői, döntés-előkészítő, végrehajtó és szervező - feladatait a következő munkamegosztásban látja el:

1.1. Minden szervezeti egységre vonatkozó általános feladatok

1.1.1. önkormányzati, társulási és hivatali működéssel kapcsolatosan :

a) az önkormányzati tisztségviselők munkájának szakmai és adminisztratív segítése,

b) a feladatkörrel összefüggő képviselő-testületi, társulási tanácsi és bizottsági előterjesztések elkészítése, leírása,

c) szakterületüket érintően a döntések végrehajtása, illetőleg annak szervezése,

d) koordinálja, hogy a bizottsági állásfoglalások és javaslatok a képviselő-testület, társulási tanács elé kerüljenek illetve az érintettekhez eljussanak,

e) a képviselők, társulási tanács tagjai és bizottsági tagok e megbízatással összefüggő munkájához a szükséges szakmai segítségnyújtás, információ és tájékoztatás megadása,

f) hivatali ügyfélfogadás és ügyintézés a feladatkörbe tartozó ügyekben,

g) a feladatellátás során megfelelő koordináció és együttműködés a többi szervezeti egységgel,

h) a városi honlap gondozása, az ott megjelenő információk aktualizálása és az ehhez szükséges anyagok összeállítása, beszerzése, továbbítása,

i) a tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli-adminisztrációs teendők ellátása,

j) az önkormányzatot érintő és a szakirodák közreműködését igénylő pályázatok elkészítése, illetve elkészítésében való közreműködés.

1.1.2. A képviselő-testület bizottságai működésével összefüggésben:

a) az önkormányzati iroda: koordinálja a képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos bizottsági üléseket.

b) az irodák: ellátják a feladatkörileg hozzájuk tartozó bizottságok üléseinek és ellenőrzéseinek hivatali előkészítését és adminisztrációját (előterjesztések elkészítése, vagy elkészíttetése, a meghívó és az ülésről – vizsgálatról – jegyzőkönyv megszerkesztése) az alábbi munkamegosztás szerint:

ba) Költségvetési és Adóügyi Iroda: Pénzügyi Bizottság

bb) Közigazgatási és Szociális Iroda Szociális és Egészségügyi Bizottság

bc) Humánügyi Iroda: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

bd) Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda: Településfejlesztési Bizottság

1.1.3. A Móri Többcélú Kistérségi Társulás bizottságai működésével összefüggésben: az irodák ellátják a feladatkörileg hozzájuk tartozó bizottságok üléseinek és ellenőrzéseinek hivatali előkészítését és adminisztrációját (előterjesztések elkészítése, vagy elkészíttetése, a meghívó és az ülésről – vizsgálatról – jegyzőkönyv megszerkesztése) az alábbi munkamegosztás szerint:

a) Költségvetési és Adóügyi Iroda: Pénzügyi Bizottság

b) Közigazgatási és Szociális Iroda Egészségügyi Bizottság

c) Humánügyi Iroda: Oktatási Bizottság

1.1.4. A Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás bizottságai működésével összefüggésben: az irodák ellátják a feladatkörileg hozzájuk tartozó bizottságok üléseinek és ellenőrzéseinek hivatali előkészítését és adminisztrációját (előterjesztések elkészítése, vagy elkészíttetése, a meghívó és az ülésről – vizsgálatról – jegyzőkönyv megszerkesztése) az alábbi munkamegosztás szerint:

a) Költségvetési és Adóügyi Iroda: Pénzügyi Bizottság

b) Közigazgatási és Szociális Iroda: Szociális Bizottság

2. ÖNKORMÁNYZATI IRODA feladatköre:

1.) segítséget nyújt a vonatkozó jogszabályok alkalmazásához, közreműködik a képviselő-testület és a bizottságok összehangolt működésének, döntéseik törvényességének biztosításában, elkészíti a képviselő-testület munkatervére vonatkozó javaslatot,

2.) szervezi a képviselő-testületi ülések előkészítését, az előterjesztések összeállítását, gondoskodik a meghívó és az előterjesztések kiküldéséről,

3.) felülvizsgálja az előterjesztéseket és döntéstervezeteket, szükség szerint közreműködik a határozat– és rendelettervezetek szerkesztésében, illetve azok véglegesítésben,

4.) előzetesen törvényességi ellenőrzést végez az előterjesztések vonatkozásában,

5.) összehangolja a képviselő-testület működésével kapcsolatos hivatali teendőket,

6.) elkészíti a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét, megszerkeszti a határozatokat és rendeleteket, gondoskodik a felelősök és a végrehajtásban érintettek részére való megküldésükről,

7.) nyilvántartja a képviselő-testületi határozatokat és az önkormányzati rendeleteket,

8.) figyelemmel kíséri az önkormányzati döntések végrehajtását, részt vesz annak megszervezésében és ellenőrzésében, szervezi, hogy a végrehajtás helyzetéről a döntéshozó testületek tájékoztatása megtörténjen,

9.) igény szerint közreműködik a tisztségviselői intézkedések, levelezések előkészítésében,

10.) kezeli a polgármesteri hivatalban dolgozók személyi anyagát és velük kapcsolatosan előkészíti a személyügyi döntéseket,

11.) vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást és erről előírás szerint adatszolgáltatást végez,

12.) végzi a központi iktatást és az iktatott iratanyag irattári kezelését, ellátja a postázással kapcsolatos feladatokat,

13.) előkészíti a képviselők díjazásával összefüggő intézkedéseket,

14.) részt vesz a választások és népszavazások előkészítésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásában,

15.) ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat,

16.) ellátja a társulások működésével kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat, a társulási tanács üléseinek előkészítésével, határozatainak nyilvántartásával, jegyzőkönyvei vezetésével kapcsolatos feladatokat,

17.) ellátja az önkormányzatok, társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

18.) nyilvántartja a jegyzői és polgármesteri utasításokat, szabályzatokat,

19.) részt vesz az önkormányzat, a társulások és a hivatal szerződései előkészítésében, jogi véleményezésében,

20.) szervezi a kormányhivatal törvényességi felügyeleti hatáskörben kért adatszolgáltatások teljesítését.

3. KÖZIGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS IRODA feladatkörébe tartoznak:

1.) a gyermekvédelmi és szociális támogatásokkal, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek,

2.) jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyek és feladatok, úgy mint környezettanulmány, vagyonleltár készítése,

3.) védett fogyasztói igazolás kiadása,

4.) hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,

5.) elektronikus nyilvántartás vezetése (MEP, PTR),

6.) Rota vírus elleni védőoltás szervezése,

7.) újszülöttek családjának támogatása,

8.) lakásigénylések, lakásépítési- és vásárlási támogatás, lakbértámogatás iránti kérelmek intézése,

9.) jegyzői hatáskörbe utalt népesség-nyilvántartási feladatok és adatszolgáltatás hivatalon belül,

10.) a Közhiteles Címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása,

11.) közterület nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok,

12.) anyakönyvezési feladatok ellátása,

13.) apai elismerő nyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok,

14.) polgári szertartások lebonyolítása,

15.) állampolgársági eskütétel és azzal kapcsolatos feladatok,

16.) a választások és népszavazások előkészítésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásában történő részvétel,

17.) panasz és birtokvédelmi ügyek,

18.) kereskedelmi tevékenység folytatásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, ezzel kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok,

19.) ipari tevékenység folytatásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, ezzel kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok,

20.) piac működésével kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok,

21.) zenés, táncos rendezvények engedélyezési feladatai,

22.) szálláshely szolgáltatás nyújtásával összefüggő kereskedelmi hatósági feladatok ellátása,

23.) talált tárgyak kezelése,

24.) hirdetmények kezelése, és ezek szükség szerinti elektronikus felületen való rögzítése (ÁNYK),

25.) mezőgazdasági ügyek intézése, úgy mint vadkár, parlagfű és egyéb gyomnövény mentesítés, méhészek nyilvántartása,

26.) ebnyilvántartás kezelése,

27.) a jegyző hatáskörébe utalt hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés,

28.) az önkormányzat szociális intézményeivel kapcsolatos hivatali koordináció, a szociális intézményeket érintő önkormányzati programok, javaslatok, előterjesztések, döntéstervezetek előkészítése,

29.) a szociális intézményekre vonatkozó testületi határozatok végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, a végrehajtásban való szükség szerinti közreműködés,

30.) a szociális intézmények munkájának segítése, ezen intézményeket érintő ügyek, beadványok intézése,

31.) a szociális intézmények vezetőit érintő személyügyi döntések és minősítések előkészítése,

32.) az iroda területét érintő statisztikai jelentések elkészítése.

4. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ADÓÜGYI IRODA feladatkörébe tartozik: az önkormányzat, a társulások, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és a társulások fenntartásában lévő intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában

1.) tárgyévi költségvetés tervezési szempontjainak kialakítása,

2.) a költségvetési koncepció tervezetének összeállítása,

3.) az éves költségvetési javaslat, a költségvetési módosítási javaslatok és a végrehajtásról szóló időszaki és éves beszámolók tervezetének összeállítása,

4.) a gazdálkodási körébe vont költségvetési szervek, önkormányzat, hivatal és intézmények tekintetében az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása, likviditás menedzselés,

5.) kötelezettségvállalások naprakész nyilvántartása, jóváhagyott előirányzatok felhasználásának folyamatos felülvizsgálata, szükséges beavatkozások megtétele,

6.) számlaiktatás,

7.) kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvvezetése, bizonylatolása,

8.) szerződések nyilvántartása,

9.) anyag- és készletbeszerzés, -gazdálkodás,

10.) pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások teljesítése havi rendszereséggel a Magyar Államkincstár felé,

11.) házipénztárak kezelése, pénzellátás,

12.) az előírt számviteli és pénzügyi- gazdálkodási nyilvántartások vezetése,

13.) intézkedés a követelések beszedésére,

14.) eseti számfejtések és a kifizetések ügyintézése,

15.) a költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés, kötelezettségvállalás nyilvántartás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés,

16.) költségvetési szervek pénzellátása, gazdálkodásuk figyelemmel kísérése,

17.) költségvetési szervek pénzmaradványának felülvizsgálata,

18.) költségvetési szervek adó- és járulékbevallásának intézése,

19.) a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és intézkedések előkészítése, illetőleg megtétele,

20.) önkormányzati, hivatali és intézményi vagyonnyilvántartás vezetése, leltározás, selejtezés,

21.) központi költségvetésből származó források igénylése, elszámolása,

22.) pénzügyi tárgyú szabályzatok elkészítése, karbantartása,

23.) pályázatok pénzügyi elszámolása,

24.) közfoglalkoztatottak munkaügyi feladatainak ellátása, támogatások elszámolása,

25.) átruházott hatáskörben hozott, költségvetéseket érintő változások analitikus nyilvántartása,

26.) nevelési, oktatási intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának számlázása, igénybe vett szolgáltatások tovább számlázása, hátralékbeszedése,

27.) vagyonbiztosítás kezelése, kárügyintézés,

28.) a hivatali bélyegzők nyilvántartásának vezetése,

29.) a hatáskörébe utalt központi és helyi adók bevallásával, megállapításával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, ellenőrzésével,

30.) a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés, halasztás engedélyezésével,

31.) az adó mérséklésével és elengedésével, törlésével, és az adókra vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

32.) E-adó rendszerre érkező bevallások feldolgozása,

33.) idegenforgalmi adóval kapcsolatos adattisztítás,

34.) adók módjára behajtandó köztartozások esetében állomány felülvizsgálat, helyszíni jegyzőkönyv felvétel, társhatóságok megkeresése,

35.) adó és értékbizonyítvány készítése.

5. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI IRODA feladatkörébe tartoznak:

1.) építésügyi hatósági ügyek és ezzel kapcsolatos engedélyezések, kötelezések, tilalomelrendelések, ellenőrzések,

2.) a műszaki tervtár és az előírt építésügyi nyilvántartások vezetése,

3.) ingatlan értékbecslések készítése,

4.) önkormányzati beruházások és felújítások terveztetése, lebonyolítása, közbeszerzések előkészítése, kivitelezések felügyelete,

5.) pályázatok előkészítése, menedzselése,

6.) településrendezési, közművesítési és városépítési feladatok,

7.) lakás-, telek-, víz-, gáz-, távhő-, energia-, és egyéb kommunális ellátással kapcsolatos feladatellátás, közüzemi és egyéb szolgáltatások ügyei,

8.) közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek elkészítése, szakhatóságok megkeresése,

9.) lakossági bejelentések, panaszok vizsgálata,

10.) fakivágási engedélyek kiadása,

11.) városüzemeltetés, köztisztaság, helyi közlekedés ügyei,

12.) út- és közterület fenntartással, parkgondozással, játszótér ellenőrzéssel, vízrendezéssel, csatornázással, közvilágítással kapcsolatos ügyek,

13.) környezetvédelmi ügyek intézése, környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok ellátása,

14.) városi rendezvények műszaki feltételeinek biztosítása,

15.) közterület-használat engedélyezése és a közterületet érintő egyéb tulajdonosi hozzájárulások intézése,

16.) a MÓRHŐ Kft-t érintő alapítói döntések és intézkedések előkészítése, és a társaság működését érintő ügyek intézése,

17.) MÓR-HOLDING Kft.-t érintő üzemeltetéssel, feladatellátással összefüggő ügyek intézése,

18.) önkormányzati vagyongazdálkodás, vagyonkezelés,

19.) vagyonhasznosítás és ezzel kapcsolatos versenyeztetés, pályáztatás,

20.) önkormányzati intézmények, nem lakáscélú ingatlanok kezelése, helyiségüzemeltetés, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartásával összefüggő üzemeltetői feladatok ellátása,

21.) közterület-felügyelet és ezzel kapcsolatos hatósági ellenőrző tevékenység,

22.) közrend, a közbiztonság védelmében, önkormányzati vagyon védelmében, köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése és ebrendészeti feladatok ellátása,

23.) közbiztonsági referensi feladatok.

6. HUMÁNÜGYI IRODA feladatkörébe tartozik:

1.) az önkormányzat által fenntartott nevelési, közművelődési intézményekkel, az egészségügyi szolgálataival és az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása,

2.) az intézményeket érintő önkormányzati programok, javaslatok, előterjesztések, döntéstervezetek elkészítése és az intézményvezetői pályázatok összeállítása, az intézményvezetők személyi anyagának kezelése,

3.) az intézményekre vonatkozó testületi határozatok végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, a végrehajtásban való szükség szerinti közreműködés,

4.) az intézmények munkájának segítése, intézményeket érintő ügyek, beadványok intézése,

5.) az önkormányzat által fenntartott intézmények valamennyi közalkalmazottjának teljeskörű személy- és munkaügyi feladatainak ellátása; adatszolgáltatás a MÁK illetményszámfejtőhelye felé - a KIRA programon keresztül -, szociális ágazati pótlék igénylése és elszámolása ÖNEGM rendszerben, valamint az Oktatási Hivatal KIR rendszerébe adatszolgáltatás, adatok feltöltése dologi és személyi kiadások tekintetében; az éves helyi költségvetési rendelet személyi előirányzatainak előkészítése, a közalkalmazottakat érintő személyi juttatások kidolgozása, összesítése,

6.) az ifjúsági- és sportügyek intézése, városi rendezvények szervezése, lebonyolítása és a testvérvárosi kapcsolatok szervezésében való közreműködés,

7.) a városban működő intézményekkel, az egyházakkal, civil szervezetekkel – az iroda feladatkörét érintően – tartja a kapcsolatot, végzi az egyeztetéseket, segíti munkájukat,

8.) a városi díjakkal, ösztöndíjakkal, helyi civil szervezetek pályázataival kapcsolatos feladatok ellátása,

9.) az önkormányzat közalapítványaival kapcsolatos alapítói döntések és intézkedések előkészítése, valamint azok végrehajtásának segítése.

7. BELSŐ ELLENŐR feladatkörébe tartozik:

7.1. A belső ellenőrzés feladata, hogy az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével – a belső kontrollrendszer részeként független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött szervezet működését, eredményességét növelje, valamint az ellenőrzött szervezet irányítási, és belső kontrollrendszerének hatékonyságát rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékelje, fejlessze.

7.2. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során objektív értékelést nyújt a vizsgált folyamatokról, rendszerekről, eljárásokról. Megtett megállapításait és javaslatait ellenőrzési jelentésbe foglalja. A belső ellenőrzés tanácsadási feladatellátásával az önkormányzat irányító szerve, valamint az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője számára – írásban vagy szóban – hozzáadott értéket eredményező tevékenységet végez.

7.3. A Polgármesteri Hivatal Belső ellenőre közvetlenül a Jegyző vezetése alá tartozik. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét a Jegyző biztosítja, felette a munkáltatói jogokat gyakorolja. A belső ellenőrzést végző személy bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységen kívül más tevékenységbe nem vonható be.

7.4. A polgármesteri hivatal állományában lévő belső ellenőr munkáját az Áht., a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az ellenőrzési ágakra vonatkozó belső ellenőrzési kézikönyvben (Móri Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében) szabályozottak szerint végzi.

7.5. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrzést végez:

a) az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesteri hivatal és annak szervezeti egységei működésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában (hivatali belső ellenőrzés),

b) Mór Városi Önkormányzat, mint tulajdonos által irányított és felügyelt költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés),

c) önkormányzat irányítása és felügyelete alatt lévő költségvetési intézményekben (intézményi belső ellenőrzés),

d) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás munkaszervezeténél, intézményeinél.

7.6. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrzést végezhet továbbá az Áht. 70. § (1) bekezdése alapján Mór Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, Mór Városi Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél.

8. ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSADÓ feladatkörébe tartozik:

1.) a polgármester várospolitikai programjának szervezése, koordinálása,

2.) kapcsolattartás a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel,

3.) rendszeres sajtófigyelés, erről beszámolók készítése,

4.) Mór Városi Önkormányzat hivatalos facebook oldalának, a polgármester hivatalos honlapjának működtetése és szerkesztése,

5.) a képviselők fórumainak rendszeres dokumentálása,

6.) kapcsolattartás a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel,

7.) kistérségi polgármesterekkel informális kapcsolattartás segítése,

8.) közreműködés a testületi ülések és társulási tanácsi ülések és fórumok előkészítésében, a polgármester által készítendő előterjesztések kidolgozásában és összeállításában,

9.) polgármester külföldi levelezésének előkészítése.