A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Önkormányzat

  • létrehozva: 2016. 11. 10.
  • frissítve: 2024. 01. 23.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Szervezeti és működési szabályzat

Az adatvédelmi és biztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

1.  önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fenntartása és működtetése,
2. városi elismerő és kitüntető címek adományozása,
3. egyházak, sport és civil szervezetek támogatása,
4. felsőoktatási ösztöndíjak biztosítása,
5. városi rendezvények megtartása,
6. úszásoktatáshoz való hozzájárulás,
7. logopédusi, gyógytestnevelési és intézmény-pszichológusi ellátás,
8. közalapítványok fenntartása,
9. alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás,
10. helyi védelem alá helyezett épületek felújításához történő hozzájárulás,
11. az egészségügyi alapellátáshoz biztosított külön támogatás,
12. első lakáshoz jutás támogatása,
13. rotavírus elleni védőoltás szolgáltatása,
14. újszülöttek családjának támogatása,
15. szünidei gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kérelmezők vonatkozásában,
16. lakbértámogatás.