Álláshirdetés Móri Pitypang Óvoda óvodavezető álláshelyre

  • létrehozva: 2019. 03. 05.
  • frissítve: 2019. 03. 05.
Álláshirdetés Móri Pitypang Óvoda óvodavezető álláshelyre

Mór Városi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján pályázatot hirdet

a Móri Pitypang Óvoda (8060 Mór, Erzsébet tér 13.)

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.augusztus 1-től 2024. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Erzsébet tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.r.-ben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint fenntartói döntések szerint.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-főiskola, felsőfokú német nemzetiségi óvodapedagógus,

-pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-óvodapedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

-a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés,

-magyar állampolgárság,

-a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel

-büntetlen előélet, illetőleg annak igazolása a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, valamint megfelel a Kjt. 20.§ (2c)-(2e) pontjának

-cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

vezetői gyakorlat - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-fényképes szakmai önéletrajz,

-az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program,

-képzettséget, végzettséget igazoló okiratok,

-a pályázati feltételeknek történő megfelelés igazolása a dokumentumok egyszerű másolatával,

-3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, valamint annak nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához hozzájárul,

-nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, ill. megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

a beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Némethné Utry Edit humánügyi irodavezető nyújt, a 308199196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/976/2019, valamint a beosztás megnevezését: ÓVODAVEZETŐ és elektronikus úton Fenyves Péter polgármester részére a fenyves@mor.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról – a jogszabályokban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően - Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. május 31.

További hírek:

"Egy család, egy fa" faültetési akció

általános | 2019. 03. 22.

"Egy család, egy fa" faültetési akció

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Mór Városi Önkormányzat a 2019. évben is meghirdeti az "Egy család, egy fa" faültetési akciót. A fákat az önkormányzat biztosítja, a fák ültetését és gondozását a lakók végzik.

Meghívó

általános | 2019. 03. 21.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. március 27. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Akadálymentesítés A-tól Z-ig

általános | 2019. 03. 20.

Akadálymentesítés A-tól Z-ig

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy új ingyenes Akadálymentesítési tanácsadás szolgáltatás érhető el Móron az alábbi témákban, melyre szeretettel várjuk Önöket előzetes bejelentkezés alapján.

Meghívó - Lakossági Fórum Mór

általános | 2019. 03. 19.

Meghívó - Lakossági Fórum Mór

Tisztelettel meghívom Önöket LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Meghívott vendég:                            Fenyves Péter polgármester

Fórum helye:                              Mór, Radnóti M. Általános Iskola

Időpont:                       2019. MÁRCIUS 20. /SZERDA/ 16.30 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hívok és várok.

 

                                                           Tisztelettel:                         

CZACHESZ GÁBOR 
  6. számú választókörzeti képviselő 
alpolgármester
 

Meghívó - Lakossági Fórum Mór-Felsődobos

Tisztelettel meghívom Önöket LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Meghívott vendég:                              Fenyves Péter polgármester

Fórum helye:                               Mór-Felsődobos, Művelődési ház

Időpont:                 2019. MÁRCIUS 21. /CSÜTÖRTÖK/ 17. 00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hívok és várok.

 

                       Tisztelettel:                         

CZACHESZ GÁBOR 
6. számú választókörzeti képviselő 
alpolgármester