Bejelentés - Telep bejelentése

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján

Az ipari tevékenység végzőjének adatai
Kapcsolattartásra vonatkozó adatok
A telep adatai
Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
A telep üzemeltetésének időtartama, a napi munkavégzés ideje műszakonként *
Kérjük töltse ki a táblázatot.
1
2
3
4
5
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.

- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
- közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
- cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé
- aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
- 3000.- Forint illetékbélyeg

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatást ide nem értve – haladéktalanul, írásban bejelentem.
 

Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kérem a bejelentésben foglalt adatokat nyilvántartásba venni szíveskedjenek.