Szociális Alapszolgáltatási Központ

  • létrehozva: 2016. 06. 20.
  • frissítve: 2016. 08. 17.

Intézményünk, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Móron a Bajcsy u. 7. szám alatt található. 
Feladatunk a városban élő idős állampolgárok szociális helyzetének javítása, a házi gondozó szolgálat szervezeti és szakmai összefogása, gondozás szervezése, a személyi és tárgyi feltételek hatékony működtetése és a gondozás folyamatosságának biztosítása. Családgondozás, gyermekjóléti szolgálat és információs szolgálat biztosítása.

Az Alapszolgáltatási Központ hat szakfeladatot lát el.

Idősek Klubja 50 férőhelyes. Szolgáltatásunk sokrétű. A különböző betegségekben szenvedő gondozottak részére szakszerű ellátást biztosítunk, segítünk a szenvedélybetegségekben szenvedőknek, a mozgássérülteknek s más rászorulóknak. Folyamatos orvosi ellátást biztosítunk, segítünk a gyógyszerek felíratásában, kiváltásában, adagolásában. A családdal folyamatos kapcsolatot tartunk, segítünk a hivatalos ügyeik intézésében, pl. postai feladások, egyéb közüzemi tartozások befizetése. Napi háromszori étkezést biztosítunk, tízórait, ebédet és uzsonnát adunk. 9,30-kor tízóraizunk, 12 órakor ebédelünk, az uzsonnát általában mindenki elviszi haza. Fürdési, mosási lehetőséget biztosítunk. Napi elfoglaltságok közé tartozik a rendszeres torna, TV nézés, kézimunkázás, kártyázás, vérnyomás- és súlymérés. A gondozónő folyamatosan meghallgatja a gondozottakat, segít feldolgozni az esetleges családi problémákat.

A nagyobb ünnepeket, mint pl. a Karácsony, az Öregek Napja és a névnapok megtartjuk. Névnapján mindenkit egy szál virággal köszöntünk. Karácsonykor csomagot készítünk a gondozottaknak. A csomagba a szponzorok által adott ajándékokat tesszük, pl. gyümölcsöt, befőtteket, édességet, tisztálkodószereket, gyógyhatású készítményeket. A pénzadományból törölközőt, takarót stb. vásárolunk az ajándékozáshoz. Süteményt is szponzori segítséggel tudunk a karácsonyi asztalra tenni.

A farsangi mulatságot egy nyugdíjas zenész segítségével tudjuk megtartani, ami nagyon kellemes szórakozást biztosít a gondozottak számára. Táncolunk, süteménnyel kedveskedünk, énekelünk, ilyenkor aki bottal jár még az is táncol és mulat.

Akik szeretnek és tudnak, azokkal kirándulni is elmegyünk. Kapcsolatainkat ápoljuk más szociális intézményekkel, akik időseket gondoznak. Rendszeresen felkeressük levélben, telefonon, személyesen a tőlünk elkerült időseket.

Fenti szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki egyedül érzi magát, társaságra vágyik, mindenkit szeretettel várunk. Az autóbusz végállomásnál vagyunk egy szép nagy épületben, ahol kulturált körülményeket biztosítunk mindenki számára. A szolgáltatásért a jövedelem függvényében kell térítési díjat fizetni. A maximális térítési díj a napi háromszori étkezést is beleértve 678,- Ft, de van olyan gondozott is akinek a jövedelme olyan alacsony, hogy nem fizet térítési díjat.

A felvételhez kérelmet kell benyújtani felénk, továbbá kell egy jövedelemigazolás, TAJ kártya, személyi igazolvány és orvosi igazolás arról, hogy közösségben tartózkodhat.

Nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 7-15.30-ig, pénteken 7-13 óráig.

Szociális étkeztetés

Az önkormányzat által üzemeltetett Radnóti Iskola konyhájáról napi 160 adag ebédet biztosítunk az erre rászorulóknak. Intézményünk rendelkezik egy Peugeot Expert típusú gépkocsival, amellyel az ebédet szállítjuk Felsődobosra, valamint a város egész területére. Kistérségi társulás keretében Pusztavámon, Csákberényben és Fehérvárcsurgón is ellátjuk az étkeztetést.

Az étkeztetést bárki igénybe veheti, aki 18 év feletti, illetve rászoruló. Fentiekért térítési díjat kell fizetni jövedelemtől függően. Egy ebéd ára max. 458,- Ft, a kiszállítás óradíja 500,- Ft, ami egy hónapban egész havi kiszállítással 2.500,- Ft-ot tesz ki.

Az igényléshez kérelmet kell benyújtani felénk, továbbá jövedelemigazolás, TAJ kártya, személyigazolvány szükséges. Nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 7-15,30-ig, pénteken 7-13 óráig.

Házi segítségnyújtás

Azok a személyek, akik a Klubba bejárni nem tudnak, kérhetik a segítséget. Kilenc hivatásos gondozónő látja el a mozgásukban korlátozott rászoruló embereket. A gondozónők tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal, orvossal. Segítenek a bevásárlásban, gyógyszerek felíratásában, továbbá a gondozott közvetlen környezetének tisztántartásában. Segítenek a mosakodásban, öltözködésben. Kistérségi társulás keretében Pusztavámon, Csákberényben, és Fehérvárcsurgón is végzünk gondozási feladatokat. A gondozás óradíja 500,- Ft, csak a gondozottnál töltött idő kerül számlázásra.

Az igényléshez kérelmet kell benyújtani felénk, jövedelemigazolás, TAJ kártya, személyigazolvány, orvosi igazolás szükséges. Nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 7-15,30-ig, pénteken 7-13 óráig.

Mindhárom szolgáltatásunkkal kapcsolatban szeretettel várjuk az igénylőket, rászorulókat, azokat akik közösségre vágynak, kulturált, szakszerű ellátást kívánnak igénybe venni.

Aki a környezetében rászorulót ismer, kérjük felénk szíveskedjék jelezni, s mi felkeressük és segítünk.A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése / 1993.III.törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról /

A szociális információs szolgáltatás célja az igénybevevők tájékoztatása a szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről, jogaikról, közvetítés egyes szolgáltatások eléréséhez. 

Adósságkezelési szolgáltatás célja a tartósan vagy átmenetileg nehéz helyzet következtében jelentős összegű (főként közüzemi) díjhátralékot felhalmozott családok segítése. A tartozás kiegyenlítése, a családok anyagi erejükkel való gazdálkodásának figyelemmel kísérése, valamint támogatás biztosítása szabályokhoz kötött módon, a kilakoltatás és a végső anyagi ellehetetlenülés megelőzése.

Mentálhigiénés szolgálat általános és speciális lelki problémákkal küzdő családok és gyermekek mentálhigiénés gondozása, szükség esetén szakosított ellátás elérésének megszervezése. Az alapellátás többi feladata végzése közben felmerülő pszichés segítség iránti igények, szükségletek kielégítése. Az ellátottakon kívül az ellátórendszer tagjai megóvása a kiégés veszélyétől (burn out).

A) PREVENTÍV TEVÉKENYSÉG
A Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatkörébe tartozik:
Megelőző tevékenység körében
a figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés  helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé
b veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, gondozási, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.

B) A PROBLÉMAMEGOLDÁS
Az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:
a tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási   
ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról
b szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadást biztosít
c segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében
d meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása tekintetében
e családgondozással elősegíti a  családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását
f ellátja rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat
g házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az idős emberek önálló életvitelének megőrzéséről otthonukban
h étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételhez való hozzájutását segíti a rászorultaknak
i idősek klubját működteti

C) EGYÉB FELADATOK A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi az önkormányzatnál a nem kötelező feladatának minősülő  ellátások, szolgáltatások bevezetését, új szociális ellátások bevezetését. egyes szociálisan, vagy mentálisan rászorult csoportok speciális ellátását

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK FELADATA:
A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő  kiemelésének megelőzéséhez./ 1997.XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról /

1 ) a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése érdekében:
      a ) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról       
           tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
      b ) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a 
           mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
           vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
      c ) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, 
           tanácsokkal való ellátása,
      d ) a szabadidős programok szervezése,
      e ) hivatalos ügyeik intézésének segítése,

2 ) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
      a ) a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése ,     
      b ) az előidéző okok feltárása és  ezek megoldására javaslat készítése,
      c ) a jelző és észlelőrendszer  megszervezése, összehangolása,

3 ) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
      a ) családgondozás a működési zavarok ellensúlyozására,
      b ) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás,
           gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében,
      c ) egészségügyi és szociális ellátás,  vagy hatósági beavatkozás 
           kezdeményezése,
      d ) javaslat készítése a gyermek családból való kiemelésére, a leendő   
           gondozási  helyére vagy annak megváltoztatására,

4 ) A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
      a ) családgondozó biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek 
           megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat      
           helyreállításához,
      b ) utógondozás biztosítása a  gyermek családjába történő vissza-    
           illeszkedéséhez,

5 ) Egyéb feladatok:
      a ) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális
           helyzetét, veszélyeztetettségét,
      b ) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslására megteszi a 
           szükséges intézkedéseket,
      c ) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét,
      d ) szervezi a helyettes szülői hálózatot,
      e ) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását
      f ) kezdeményezi az önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
      g ) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően
           vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.