Pályázati kiírás Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatói beosztás ellátására

  • létrehozva: 2017. 04. 03.
  • frissítve: 2017. 04. 03.
Pályázati kiírás Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatói beosztás ellátására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A és 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. június 1. - 2022. május 31 -ig szól.

 A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5. Lamberg-kastély Kulturális Központ

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári és közművelődési tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése, ezen belül a német nemzetiségi kultúra ápolása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság,

-cselekvőképesség,

-büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

-felsőfokú képesítés, a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6 /A. §.(1) és a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképesítés, szakmai gyakorlat és egyéb feltételek figyelembe véve ugyanezen § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit, illetve 6/E. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképesítés, szakmai gyakorlat és egyéb feltételek, azzal, hogy a Korm. rendelet a 6/F. § (1) bekezdésében foglaltakat is érvényesülnek,

-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,
  • a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat, vagy a tanfolyam vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belüli elvégzésére vonatkozó szándéknyilatkozat, kivéve jogász és közgazdász szakképzettség esetén,
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Némethné Utry Edit Humánügyi Irodavezető nyújt, a 06/ 30- 819-9196-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatot Fenyves Péter polgármester részére, Mór Városi Önkormányzat címére kell megküldeni. (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni:” Lamberg-kastély KK igazgatói pályázat”

A pályázatot elektronikus formában, e- mailen is kérjük mellékelni (fenyves@mor.hu

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően, a szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást követően a képviselő-testület dönt a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala 2017. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

Mór város honlapjawww.mor.hu – 2017. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet. 

További hírek:

Eboltás 2017

általános | 2017. 04. 26.

Eboltás 2017

Tisztelt Ebtartók!

Ez évben is sor kerül az ebek veszettség elleni oltására az alábbi időpontokban és helyeken:

Lakossági fórum településfejlesztési koncepció kapcsán

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ -ára hivatkozással tájékoztatjuk a lakosságot a város területén működő civil,- érdekképviseleti,- gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket (együtt: partnereket), hogy Mór Városi Önkormányzat megkezdte Mór Településfejlesztési Koncepciójának készítését.

Meghívó

általános | 2017. 04. 21.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. április 26. (szerda) 13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Mecseknádasdi Országos Borverseny eredményei

2017. március 30-31. napján zajlott Mecseknádasdon a Magyarországi Németek 10.Jubileumi Országos Borversenye, melyen több, mint 600 minta vett részt. A móri borászok 20 tétellel képviselték magukat. Az április 8-i eredményhirdetésen az alábbi díjakat hozták el borászaink:

Április 20-án és 21-én lesznek az iskolai beiratások

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala tájékoztatást adott ki az iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban.