Pályázati kiírás Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatói beosztás ellátására

 • létrehozva: 2017. 04. 03.
 • frissítve: 2017. 04. 03.
Pályázati kiírás Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatói beosztás ellátására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A és 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. június 1. - 2022. május 31 -ig szól.

 A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5. Lamberg-kastély Kulturális Központ

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári és közművelődési tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése, ezen belül a német nemzetiségi kultúra ápolása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság,

-cselekvőképesség,

-büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

-felsőfokú képesítés, a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6 /A. §.(1) és a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképesítés, szakmai gyakorlat és egyéb feltételek figyelembe véve ugyanezen § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit, illetve 6/E. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképesítés, szakmai gyakorlat és egyéb feltételek, azzal, hogy a Korm. rendelet a 6/F. § (1) bekezdésében foglaltakat is érvényesülnek,

-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,
 • a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat, vagy a tanfolyam vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belüli elvégzésére vonatkozó szándéknyilatkozat, kivéve jogász és közgazdász szakképzettség esetén,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Némethné Utry Edit Humánügyi Irodavezető nyújt, a 06/ 30- 819-9196-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatot Fenyves Péter polgármester részére, Mór Városi Önkormányzat címére kell megküldeni. (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni:” Lamberg-kastély KK igazgatói pályázat”

A pályázatot elektronikus formában, e- mailen is kérjük mellékelni (fenyves@mor.hu

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően, a szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást követően a képviselő-testület dönt a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala 2017. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

Mór város honlapjawww.mor.hu – 2017. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet. 

További hírek:

Tájékoztatás gesztenyefák permetezéséről

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Mór Városi Önkormányzat 2017. július 10-30. között éjszaka végezteti a gesztenyefák aknázómoly elleni permetezését.

Az alkalmazott vegyszer méhekre és melegvérű állatokra nem veszélyes.

 

 

 

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálatról

Tudnivalók az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálattal kapcsolatban.

Móri Napsugár Óvoda tájékoztatója

intézményi | 2017. 07. 14.

Móri Napsugár Óvoda tájékoztatója

a 2016/2017. nevelési évről

A Móri Öttusa versenyzője az EB-en ötödik helyezést ért el

Kaiser Luca a Móri Öttusa SE versenyzője az elmúlt hétvégén Bulgáriában képviselte a magyar színeket az U17-es korosztály Európa Bajnokságán. A válogató versenyen megszerzett ranglista helyezése alapján a női váltó tagjaként kapott bizonyítási lehetőséget. Luca edzője Deákné Kulcsár Ágnes nyilatkozatában elmondta, hogy reményeik voltak az érmes helyezésre, azonban a nagy versenyek hangulatát még szoknia kell a most 14 éves versenyzőnek, aki társával, Kovács Eszterrel - nagy hajrával - az előkelő ötödik helyen végzett. Luca még két évig az U17-es korosztályban versenyezhet és értékes tapasztalatokkal várja az év további versenyeit.
Gratulálunk a versenyzőknek és edzőiknek egyaránt.

Nyári gyermekorvosi helyettesítések

általános | 2017. 07. 05.

Nyári gyermekorvosi helyettesítések

A július havi gyermekorvosi helyettesítések az alábbiak szerint alakulnak:

Dr. Birki Ida rendelése 2017. július 3-28. között szünetel:
2017. július 3-21. között Dr. Kerekes László
2017. július 24-26. között Dr. Horváth Zsuzsanna helyettesíti
saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

Dr. Horváth Zsuzsanna rendelése 2017. július 3-21. között szünetel, Dr. Kerekes László helyettesíti saját rendelőjében, saját rendelési idejében.